Hoppa till innehåll
Media

Preciseringar till bestämmelserna om naturskyddsbrott vid årsskiftet - grovt naturskyddsbrott införs i lagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.08
Pressmeddelande
Bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott ändras vid ingången av 2016. Målet med de lagändringar som republikens president stadfäst i dag, den 30 december, är att man vid bedömningen av naturskydds- och miljöbrotten beaktar brottens karaktär av ekonomiska brott bättre än tidigare och att de påföljder som döms ut för dem bättre motsvarar brottens klandervärdhet.

I strafflagen införs en ny bestämmelse om grovt naturskyddsbrott. Tidigare har i lagen inte funnit en grov gärningsform i fråga om naturskyddsbrott. Brottet kan bedömas som grovt, om brottet bedömt som en helhet är grovt och det vid brottet förorsakas allvarlig fara för naturen, om det vid brottet eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning eller om brottet begås särskilt planmässigt. Straffet för brottet är fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Straffbestämmelsen om grov miljöförstöring har ändrats så att man i grunderna för bedömningen av gärningens grovhet bättre än för närvarande beaktar i vilken omfattning skyldigheterna har försummats och ekonomisk vinning har eftersträvats. Miljöförstöring ska i fortsättningen kunna betraktas som grov, om gärningen är särskilt planmässig eller om man genom brottet eftersträvar avsevärd ekonomisk vinning. Miljöförstöringsbrott är till sin natur ofta ekonomiska brott där gärningsmannen strävar efter ekonomisk vinning genom att försumma sina lagstadgade skyldigheter.

För naturskyddsbrott har hittills kunnat utdömas fängelse i högst två år.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Tillbaka till toppen