Hoppa till innehåll
Media

Förbättrade möjligheter att döma vinning av brott förverkad till staten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 13.29
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att vinning av brott eller brottslig verksamhet i framtiden ska kunna dömas förverkad till staten i större utsträckning än tidigare. En proposition som gäller strafflagens bestämmelser om förverkandepåföljder överlämnades till riksdagen i dag. Målet är att man på ett effektivare sätt än för närvarande ska kunna förhindra vinning av brott och utnyttjande av vinning för finansiering av nya brott.

Med förverkandepåföljder avses att egendom, till exempel ekonomisk vinning av brott, döms förverkad till staten utan vederlag på grund av ett brott.

Genom reformen genomförs EU:s direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott. I propositionen konstateras det att Finlands lagstiftning till största delen uppfyller kraven i direktivet, men att i synnerhet de förverkandepåföljder som riktar sig mot tredje man kräver lagändringar.

Enligt förslaget ska den till vilken vinning har överförts i syfte att undgå förverkandepåföljd eller skadeståndsskyldighet kunna dömas till en förverkandepåföljd. Detta förutsätter dock att mottagaren vid mottagandet av egendomen kände till eller hade grundad anledning att misstänka att egendomen utgjorde eller motsvarade vinning av ett brott. Vinning ska kunna dömas förverkad också om egendomen har erhållits som gåva eller annars utan vederlag.

Utvidgat förverkande av vinning möjligt i större utsträckning

Enligt propositionen ska egendom som härrör från brottslig verksamhet kunna dömas förverkad i större utsträckning än tidigare i form av utvidgat förverkande av vinning.

Bestämmelsen om utvidgat förverkande av vinning ska enligt förslaget tillämpas på egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet, då det har begåtts ett sådant brott som avses i lagen och brottet är av sådan art att det kan medföra ekonomisk vinning. Till förverkandepåföljd döms den som har begått brottet eller den som har medverkat till brottet eller den på vars vägnar eller till vars förmån brottet har begåtts.

Enligt förslaget ska den allmänna utgångspunkten även i framtiden vara att det har begåtts ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år. Därtill ska det i lagen tas in sådana brott som gör det möjligt att döma ut förverkandepåföljd och för vilka det föreskrivna strängaste straffet är mindre än fyra år.

Ett sådant s.k. förverkandeutlösande brott ska vara av sådan art att det kan medföra ekonomisk vinning, medan det i gällande lag krävs avsevärd vinning. Därtill ska man enligt förslaget slopa den begränsning i den nuvarande lagen enligt vilken egendom inte döms förverkad om den har sitt ursprung i brottslig verksamhet som kan anses obetydlig.

Bestämmelsen om åberopsbörda och bevisbörda ska förtydligas så att det i lagen sägs ut att den som framställer ett yrkande på förverkande ska åberopa de omständigheter som yrkandet grundar sig på och lägga fram bevis för dem. Om yrkandet gäller utvidgat förverkande av vinning ska svaranden dock för att undvika förverkandepåföljd göra sannolikt att egendomen inte har olagligt ursprung.

Direktivet ska genomföras nationellt före den 4 oktober 2016.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500


Tillbaka till toppen