Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Ökade anslag till domstolar och åklagare i budgetpropositionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 15.09
Pressmeddelande

Idag överlämnade regeringen ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Det föreslås att anslagen till justitieministeriet och dess förvaltningsområde ska ökas, bland annat för att förkorta behandlingstiderna i rättsvården.

Genom kompletteringarna i budgeten tryggas en smidig rättsvård

För att förkorta behandlingstiderna i samband med åtalsprövning och rättegångar föreslås en anslagshöjning på 3 miljoner euro. Av dessa medel ska 2,55 miljoner riktas till domstolarnas omkostnader och 450 000 euro till åklagarmyndighetens omkostnader. 

– Målet i regeringsprogrammet är att verkställa straffansvaret och påskynda behandlingstiden för brott. I fråga om vissa ärendegrupper innebär dröjsmål i behandlingen en allvarlig olägenhet för tillgodoseendet av rättsskyddet. Jag är nöjd över att vi nu får mer resurser till åklagarna och domstolarna, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det föreslås också tilläggsfinansiering för dessa ytterligare behov som orsakats av coronaviruspandemin:

  • Det föreslås en anslagshöjning på 10 miljoner euro för ersättningar till privata rättsbiträden. Ökningen av anslaget föranleds av det ökade antalet ärenden vid domstolarna och beviljas för åtgärdandet av anhopningen av ärenden på grund av covid-19 och de utbetalade ersättningar som detta gett upphov till.
  • I anslagen för rättshjälpsbyråerna föreslås ett tillägg på 500 000 euro. Tillägget täcker de inkomster från kundavgifter som minskat i och med den ökade avgiftsfria telefonrådgivningen under coronapandemin.

Välfärdsområdena får ett eget initiativsystem

Budgetpropositionen innehåller också ett förslag om ett anslag på 250 000 euro för att införa ett initiativsystem för välfärdsområdena. Välfärdsområdet kommer att ha möjlighet att komma med initiativ i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet. 

Ett informationssystem som stöder initiativtagandet ska integreras i de samlade demokratitjänster på webben där man också bland annat finner möjligheten att starta medborgarinitiativ eller invånarinitiativ. Dessa är redan välbekanta för allmänheten. Förhoppningen är att det sammanslagna elektroniska insamlingssystemet ska ge allmänheten en större medvetenhet och större möjligheter att utnyttja välfärdsområdesinitiativet.

Finansiering för reform av beredskapslagen 

I förslaget till komplettering av budgeten föreslås finansiering på 300 000 euro för en reform av beredskapslagen. Beredskapslagen är en central del av den finländska krislagstiftningen som helhet. Reformen av beredskapslagen är en krävande lagberedningshelhet som berör nästan alla förvaltningsområden på bred front. 

Anslag till Rättsregistercentralen för att förnya informationssystemen och processerna

I propositionen om komplettering av budgeten föreslås interna anslagsöverföringar i budgeten. Genom anslagsöverföringarna kan Rättsregistercentralen under 2022 inleda ett projekt för att reformera systemet för verkställighet av bötesstraff och betalningspåföljder med 1,7 miljoner euro och fortsätta att genomföra projektet för utveckling av behörighetshanteringen inom justitieförvaltningen med 0,9 miljoner euro. 

Anslaget gör det möjligt att utveckla processerna i verkställighetssystemet, möjliggör ett kostnadseffektivare och störningsfritt verkställande av påföljder samt en mer omfattande automatisering av verksamheten. 

Målet med projektet för att utveckla behörighetshanteringen inom justitieförvaltningen är att minska den belastning som behörighetshanteringen innebär för ämbetsverken inom justitieförvaltningen. Genom utvecklingen förenhetligas personalförvaltningsprocesserna i anslutning till behörighetshanteringen och förbättras förutsättningarna för att ansluta nya branschbundna tjänster till behörighetshanteringen.

Den kompletterande budgetpropositionen för 2022 behandlades vid statsrådets sammanträde den 18 november 2021. Kompletteringen av budgetpropositionen för 2022.

Statsrådets pressmeddelande.

Mer information: 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Niina Puolusmäki, enhetschef, tfn 0295 150 119, [email protected]
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 029 515 0023, [email protected]

Tillbaka till toppen