Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp behandlade kampen mot korruption och arbetet mot människohandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2021 14.29
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har behandlat utkasten till en strategi och ett åtgärdsprogram mot korruption samt en handlingsplan mot människohandel. Ministerarbetsgruppen godkände innehållet i utkasten och riktlinjerna för att finslipa de föreslagna åtgärderna.

När programmen och de åtgärder som ingår i dem har färdigställts, överlämnas bägge för att godkännas som statsrådets principbeslut.

Fördjupat samarbete i kampen mot korruption

Syftet med strategin mot korruption är att förbättra korruptionsbekämpningen genom att göra mer omfattande insatser på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen. Detta kräver långsiktigt arbete. Det avgörande är att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna, att bättre identifiera korruption och att öka transparensen i beslutsfattandet. Det behövs också en bedömning av hur lagstiftningen om bekämpning av korruption fungerar och en heltäckande lägesbild av korruptionen i Finland.

Strategin mot korruption stöder i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering genomförandet av målen för hållbar utveckling, såsom att stärka rättsstaten och god förvaltning och att minska korruption och mutor.

Strategin backas upp av ett ambitiöst åtgärdsprogram vars åtgärder stärker samstämmigheten i arbetet mot korruption och de olika parternas engagemang i arbetet.

Bakgrunden till strategiarbetet är de internationella rekommendationer som riktats till Finland för att effektivisera arbetet mot korruption. Vid beredningen av strategin har man utnyttjat det strategiutkast som tidigare utarbetats av samarbetsnätverket mot korruption.

Ett stort antal åtgärder vidtas för att förhindra människohandel

Ministerarbetsgruppen godkände i dag också innehållet i handlingsplanen mot människohandel.

De åtgärder som tas in i handlingsplanen syftar till att förebygga och minska människohandel i Finland. Målet är att myndigheterna allt oftare ska få kännedom om fall av människohandel och att offren ska få den hjälp och det stöd de behöver. Ytterligare mål är att effektivisera realiserandet av straffansvaret och att bedöma hur den nuvarande lagstiftningen fungerar.

Arbetet mot människohandel kommer att bedrivas i nära samarbete med olika förvaltningar och det civila samhället.

Handlingsplanen mot människohandel har beretts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet. Handlingsplanen är en av de viktigaste åtgärder som statsminister Sanna Marins regering genomför för att bekämpa människohandel och förbättra offrens ställning. Dessutom är den ett svar på de internationella rekommendationer som Finland har fått om att ingripa i människohandel.

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]
Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]
Strategin mot korruption:
Juuso Oilinki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected]
Handlingsplanen mot människohandel:
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011 [email protected]

Tillbaka till toppen