Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp: samordningen av arbetet mot människohandel görs permanent

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2022 13.48
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet som leds av justitieminister Anna-Maja Henriksson har diskuterat framstegen med handlingsplanen mot människohandel och dragit upp riktlinjer för en fortsatt samordning av arbetet i statsrådet.

På det hela taget framskrider genomförandet av handlingsplanen väl. Flera utredningar om människohandel har gjorts eller är under arbete. Det kommer att ordnas mer utbildning och tas fram ett brett urval utbildningsmaterial för olika aktörer. Det arbete som utförs av myndigheter, till exempel polisen, arbetarskyddet samt social- och hälsovårdsmyndigheterna, för att bekämpa människohandel kommer att utvecklas och samarbetet med organisationer kommer att förbättras. Behovet av lagändringar kommer också att bedömas.

Ministerarbetsgruppen enades om att samordningen av statsrådets arbete mot människohandel ska befästas och att det är justitieministeriet som ska svara för den. Enligt en studie som gjordes hösten 2021 finns det ett tydligt behov av samordning, och strukturen för den bör vara permanent. Arbetet med att genomföra handlingsplanen har i praktiken visat att det finns ett klart behov av samordning, och behovet kommer antagligen inte att minska, åtminstone inte inom den närmaste framtiden.

- Allteftersom antalet flyktingar i Europa ökar till följd av Rysslands invasion av Ukraina är det också sannolikt att människohandeln och utnyttjandet av flyktingar blir vanligare. Det är viktigt att inte bara ta itu med den akuta situationen, utan också att redan nu utvärdera vilka förstärkta åtgärder som krävs i Finland för att bekämpa exploateringen av utsatta ukrainska flyktingar efter den akuta krisen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Också Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) har följt upp situationen i Ukraina och utvärderat nödvändiga åtgärder. Frågan har också diskuterats i EU av de nationella samordnarna för kampen mot människohandel och rapportörerna om människohandel (National rapporteurs or equaliant mechanism, NREM). Också i Finland har myndigheterna vidtagit åtgärder för att bekämpa utnyttjandet av människor i utsatt ställning.

Handlingsplanen mot människohandel är en statsminister Sanna Marins regerings viktigaste insatser för att bekämpa människohandel och förbättra offrens ställning. Den är också ett svar på de internationella rekommendationer som riktats till Finland för att ingripa i människohandel. Kampen mot människohandel är ett förvaltningsövergripande samarbete mellan flera ministerier, myndigheter och organisationer.

Ministerarbetsgruppen diskuterade också vilka konsekvenser den ryska invasionen av Ukraina har för Finland och fick ta del av en presentation av den redogörelse om de aktuella förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön som för närvarande bereds vid statsrådet. Det är meningen att redogörelsen ska lämnas till riksdagen i början av april.

Mer information:
Mikaela Nylander, statssekreterare, tfn 0295 150 110, [email protected]
Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Vava Lunabba, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 120, [email protected]

Handlingsplanen mot människohandel: 
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, [email protected]

Utredning om samordningen av arbetet mot människohandel i statsrådet (på finska)

Tillbaka till toppen