Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2017 10.02
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 8 december. Avsikten är att justitieministrarna för sin del antar direktiv- och förordningsförslagen som gäller utbyte av straffregisteruppgifter om medborgare i länder utanför EU. Efter att rådet har antagit regleringen inleds förhandlingarna med Europaparlamentet.

Inom EU finns för närvarande inget effektivt sätt att utreda vilket medlemsstat som har straffregistreruppgifter om medborgare i länder utanför EU. Målet är att skapa ett centraliserat informationssystem i vilket medlemsstaterna lagrar uppgifterna för fastställande av identiteten på tredjelandsmedborgare som fått en fällande dom. På detta sätt kan medlemsstaterna rikta sina begäran om en persons straffregisteruppgifter till rätt medlemsstat.

Justitieministrarna ska också anta förslaget till förordning om frysning och förverkande av egendom, varefter det kan tas upp för förhandling med parlamentet. Syftet med förordningen är att utvidga EU-ländernas skyldighet att verkställa andra medlemsstaters domar om frysning och förverkande av vinning av brott. Detta förbättrar möjligheterna att förebygga organiserad brottslighet.

Förslagen som gäller effektivering av utbytet av straffregisteruppgifter och frysning och förverkande av vinning av brott hör till EU:s åtgärder för att bekämpa terrorism. Dessa förslag har förts vidare i snabb takt, vilket uttrycker unionens enighet i frågor som gäller bekämpning av terrorism och annan allvarlig brottslighet.

På Finlands initiativ har även EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen tagits med på agendan. Detta har varit ett långvarigt mål i Finlands EU-politik. Anslutningen till konventionen skulle förbättra EU-medborgarnas ställning och öka EU:s trovärdighet i människorättsfrågor. 

Utkastet till anslutningsavtal blev klart 2013 efter långa förhandlingar. EU-domstolen ansåg dock i sitt utlåtande att avtalsutkastet av flera orsaker strider mot Europeiska unionens fördrag. Kommissionen bereder en rättslig analys om ärendet och vid mötet får ministrarna en lägesrapport.

Ytterligare upplysningar: Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170, Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Mer om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats: Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Council Streaming (på engelska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden

Tillbaka till toppen