Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: EU ska bekämpa finansiering av terrorism och organiserad brottslighet med alla tillgängliga medel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2017 14.29
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 8-9 juni. Vid mötet diskuteras bland annat frågor som gäller bekämpning av finansiering av terrorism. Avsikten är att justitieministrarna ska anta ett direktivförslag som syftar till att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning om penningtvätt. Förslaget är en del av den europeiska åtgärdsplanen för att förstärka kampen mot finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

- Terrordåden i Europa under den senaste tiden betonar behovet av EU-samarbete för att bekämpa terrorism. Penningtvätt är ett centralt sätt att kanalisera pengar till terrorism. Nu krävs det målmedvetna gemensamma åtgärder inom EU för att bekämpa finansiering av terrorism, understryker justitieminister Antti Häkkänen.

Avsikten med direktivet är att trygga att penningtvätt kriminaliseras på ett heltäckande sätt i alla medlemsstater. Rådet och Europaparlamentet fortsätter att förhandla om direktivet.

Vid mötet diskuteras också förslaget till förordning om inrättande av eneuropeisk åklagarmyndighet. Enligt justitieminister Antti Häkkänen är det viktigt att EU på alla sätt intensifierar åtgärderna mot korruption och bedrägerier som riktar sig mot de europeiska skattebetalarnas gemensamma medel. Inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten är ett led i detta arbete.

- Eftersom Finland hör till nettobetalarna i EU ligger det i vårt intresse att bekämpa brott mot unionens budget. I Finland förekommer korruption sällan, men inom EU-området är denna typ av brott rätt så allmänna. Det ligger i skattebetalarnas intressen att eventuella missbruksfall utreds ordentligt och att den som gjort sig skyldig till bedrägeri ställs till svars. Också med tanke på EU:s trovärdighet är det viktigt att ingripa i dessa problem, säger minister Häkkänen.

Syftet med den nya europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) är att effektivisera utredningen och lagföringen av bedrägerier och mutbrott mot EU:s budget.

- Finland bör vara med i de europeiska insatserna för att på bred front bekämpa bedrägerier och korruption. Vi kan också bidra till den nya myndigheten med en öppen nordisk förvaltningskultur. Som det ser ut nu ska cirka 20 länder delta i åklagarmyndighetens verksamhet då den inrättas, konstaterar Häkkänen.

Om enighet nås om innehållet i förslaget om inrättande av myndigheten, behandlas förslaget till förordning till följande av Europaparlamentet. I Finland medför inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten inga ändringar i de nationella myndigheternas befogenheter.

Justitieministrarna ska också diskutera medel för att förbättra den gränsöverskridande insamlingen av bevis som behövs vid utredning av brott på elektronisk väg. Syftet är att säkerställa effektiv myndighetsverksamhet i och med att brottsligheten och bevisen för brotten i allt högre grad förflyttar sig till nätet. Man vill också förbättra samarbetet mellan myndigheter och tjänsteleverantörer för att utreda brott.

Vid mötet ska justitieministrarna dessutom främja den digitala inre marknaden. Målet är att de vid mötet antar direktivet om avtal som gäller digitalt innehåll. Direktivet gäller näringsidkares ansvar för digitalt innehåll och digitala tjänster som tillhandahålls konsumenter, såsom datorprogram, spel, musik och tv-tjänster samt molntjänster och tjänster för sociala medier. Rådet och Europaparlamentet fortsätter att förhandla också om detta direktiv.

Ytterligare upplysningar:
Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170, och
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen