Hoppa till innehåll
Media

Vad är språkliga rättigheter?

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2019 14.33
Nyhet

Justitieministeriet har gett ut broschyrer om de språkliga rättigheterna på finska, svenska, de samiska språken och engelska samt videor om samma tema på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

I broschyrerna och videorna berättas allmänt om de språkliga rättigheterna och hur de övervakas samt ges mer detaljerad information om språkfrågor ur de olika språkgruppernas synvinkel. 

I broschyrerna förklaras vad som avses med språkliga rättigheter enligt språklagen, samiska språklagen och teckenspråkslagen. I materialet finns konkreta exempel på vad de språkliga rättigheterna betyder i olika vardagssituationer och berättas bland annat vad det är för skillnad mellan modersmål och kontaktspråk.

Justitieministeriet har till uppgift att följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen. Var och en myndighet ska inom sitt verksamhetsområde övervaka att språklagen iakttas.

De språkliga rättigheterna hör till medborgarnas grundläggande rättigheter och tillgodoseendet av dem är en förutsättning för att andra rättigheter förverkligas. För att kunna trygga individers språkliga rättigheter och främja en positiv språkklimat i samhället borde myndigheterna ha bättre kännedom än för närvarande om de språkliga rättigheterna och de skyldigheter som följer av dem.

Ytterligare information:
Vava Lunabba, specialsakkunnig, tfn 02951 50136, [email protected]
Maija Iles, regeringssekreterare, tfn 02951 50038, [email protected]
Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50018, [email protected]

Broschyrer
Språkliga rättigheter 
Samernas språkliga rättigheter 

Videor på finlandssvenskt teckenspråk 
Vad är språkliga rättigheter?

Tillbaka till toppen