Hoppa till innehåll
Media

Ny anvisning för konsekvensbedömning stöder högklassig lagberedning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2022 14.55
Pressmeddelande

Anvisningen för konsekvensbedömning vid lagberedning hjälper lagberedarna att planera konsekvensbedömningen, identifiera och bedöma olika konsekvenser samt vid behov söka ytterligare information.

En central uppgift för konsekvensbedömningen är att stärka kunskapsunderlaget för lagberedningen. Avsikten är som stöd för beslutsfattandet ta fram så tillförlitliga bedömningar som möjligt av olika alternativ för genomförandet av reformerna och de väsentliga konsekvenserna av dem.

Konsekvensbedömningens betydelse och omfattning har ökat sedan den föregående anvisningen om konsekvensbedömning utarbetades 2007. Till den reviderade anvisningen har det fogats mer heltäckande anvisningar än tidigare bland annat om bedömningens olika arbetsfaser som en del av lagberedningsprocessen, om datainsamling och metoder vid bedömningen samt om specialfrågor i anslutning till bedömningen av EU-rättsakter. Dessutom har anvisningarna utvidgats till vissa nya typer av konsekvenser, såsom konsekvenserna för de grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna, säkerheten och landsbygden.

Anvisningen har beretts av en arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet. I arbetsgruppen deltog alla ministerier och sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen. Under beredningen hörde arbetsgruppen intressegrupper vid diskussionsmöten och under remissbehandlingen av utkastet till anvisning. Kanslichefsmötet godkände anvisningen vid sitt sammanträde den 31 oktober 2022.

Anvisningen kommer också senare att publiceras på svenska. Utöver de tryckta versionerna är det meningen att anvisningen ska publiceras som webbversion. Den ska regelbundet uppdateras för att säkerställa att de tilläggsanvisningar och informationskällor som länkats till anvisningen är uppdaterade samt för att utveckla tilläggsmaterial till stöd för beredarna.

Anvisning för konsekvensbedömning vid lagberedning (på finska)

Ytterligare information:
Kaisa Tiusanen, arbetsgruppens ordförande, utvecklingsråd, tfn 0295 150 169, [email protected]
Tuomas Lihr, sekreterare för arbetsgruppen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 137, [email protected]
Satu Pentikäinen, sekreterare för arbetsgruppen, specialsakkunnig, tfn 0295 047 360, [email protected] 

Tillbaka till toppen