Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om bostadsaktiebolag träder i kraft vid ingången av juli

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2010 6.00
Pressmeddelande -

Reformen av lagen om bostadsaktiebolag träder i kraft den 1 juli 2010. Den nya lagen förtydligar beslutsfattandet, vilket gör det lättare att inleda nödvändiga byggnadsarbeten i bostadsaktiebolagen.

Förtydligandet gäller främst fördelningen av underhållsansvaret mellan bolaget och aktieägarna, aktieägarnas ändringsarbeten, bolagets beslut om underhåll och ändringsarbete samt innehållet i likställighetsprincipen och beaktande av den då bolaget fattar beslut.

Aktieägarnas tillgång till information förbättras. Nytt är att förväntade underhållsbehov under de följande fem åren samt utförda underhålls- och ändringsarbeten årligen ska tas upp på bolagsstämman.

Bolagens verksamhetsmöjligheter utvecklas bl.a. så att den inbesparing som underhåll utfört av en aktieägare innebär för bolaget ska kunna beaktas då bolaget utför underhållsarbete. Kostnaderna för en hissinstallation i efterhand fördelas enligt den våning där lägenheterna är belägna. Dessutom ingår i lagen bestämmelser om gemensam upphandling av datakommunikationstjänster och möjligheterna för övergång till en kostnadsfördelning enligt vattenförbrukningen i var och en lägenhet.

Fördelningen av underhållsansvaret mellan bolaget och aktieägaren förblir oförändrad. Nytt i sammanhanget är främst aktieägarens skyldighet att på förhand anmäla även sitt underhållsarbete till bolaget på samma sättsom när det gäller ändringsarbete. Bolaget ska bevara anmälningar om underhålls- och ändringsarbete och informera övriga aktieägare om saken.

Om till exempel bolagets stambyte medför skador för något som aktieägaren är ansvarig för, är bolaget skyldigt att reparera skadan i den utsträckning som har bestämts i bolaget. Bolaget har underhållsansvar för kranarna och även toalettstolarna med tillhörande utrustning.

Aktieägarens anmälningsskyldighet till bolaget utvidgas till att omfatta sådana ändringsarbeten som kan påverka användningen av utrymmen i bolagets eller en annan aktieägares besittning under den tid arbetet varar. Bolaget har rätt att övervaka underhålls- och ändringsarbetet. Den aktieägare som utför arbetet svarar för de nödvändiga och skäliga kostnader som föranleds av tillsynen.

I den nya lagen ingår mer övergripande bestämmelser om bolagets och aktieägarens skadeståndsansvar. En enskild aktieägare kan i allmänhet inte heller i fortsättningen ställas till svars för att ha deltagit i beslutsfattandet vid en bolagsstämma, eftersom särskild aktivitet eller kunskap om bolagets angelägenheter inte kan krävas av en aktieägare.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 09 1606 7664
e-post: [email protected]

Information om reformen av lagen om bostadsaktiebolag

Tillbaka till toppen