Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2014 10.57
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 9-10 oktober. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ordförandelandet Italien har som mål att rådet preliminärt godkänner den del av EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning som gäller den registeransvarigas och registerförarens skyldigheter. Med tanke på till exempel s.k. molntjänster är det viktigt att dessa skyldigheter definieras.

Avsikten är att i regleringen beakta de risker som behandlingen av personuppgifter i olika situationer medför för de registrerades rättigheter. Överregleringen av åtgärder med små risker ska undvikas och å andra sidan ska skyddet för den registrerade i samband med åtgärder med höga risker säkerställas. Om behandlingen av personuppgifter är förknippad med en hög risk, ska den registeransvariga bland annat vara skyldig att göra en konsekvensbedömning avseende uppgiftsskyddsfrågor.

På mötets agenda står också den registrerades rätt att bli bortglömd. EU-domstolen har tagit ställning till denna fråga i sin s.k. Google-dom.

Justitieministrarna ska diskutera frågor som hänför sig till inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Ministrarna diskuterar hur åklagarmyndigheten borde agera i gränsöverskridande situationer. Finland anser att diskussionerna på sakkunnignivå bör fortsättas för att åstadkomma ett effektivt system som tryggar tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna i situationer som kräver samarbete mellan medlemsstaterna.

Ministrarna ska också diskutera förslaget till direktiv om oskuldspresumtion samt förslaget till förordning om förenkling av godtagande av vissa handlingar som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter i gränsöverskridande fall.

Utländska krigare och bekämpning av terrorism står på agendan för rådet för rättsliga och inrikes frågor torsdagen den 9 oktober. Även denna diskussion omfattar flera rättsliga aspekter.

Henriksson träffar Tysklands justitieminister i Berlin

I samband med mötesresan besöker justitieminister Henriksson Berlin den 9 oktober för att träffa Tysklands justitieminister Heiko Maas. Ministrarna ska diskutera aktuella EU-frågor såsom uppgiftsskyddsreformen och den europeiska åklagarmyndigheten samt de pågående reformerna inom det rättsliga området i Finland och Tyskland. Minister Henriksson ska diskutera uppgiftsskyddsreformen också med Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière i Luxemburg.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, +358 2951 50170, samt specialsakkunniga Anna-Elina Pohjolainen (civilrätt), EUR, tfn +32 2 2878 431 och Lauri Rautio (straffrätt), EUR, tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen