Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.37
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett anslag på 941 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde för år 2018. Anslagsnivån har sjunkit med cirka 13 miljoner jämfört med det innevarande året, när man räknar bort de årligen växlande valutgifterna.

Den minskade anslagsnivån beror bland annat på avtalade inbesparingar och på en minskning av tilläggsfinansieringen för ict-projekt.

Rättsskyddet ska utvecklas och anpassas till den allt stramare ekonomin utgående från reformprogrammet för rättsvården och de uppdateringar som gjorts i det. Åtgärderna enligt programmet syftar till att trygga medborgarnas rättsskydd och göra det möjligt för sektorerna inom rättsvården att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Av anslagen är domstolarnas och rättshjälpens andel 44 %, verkställigheten av straff 23 %, utsökningsmyndighetens och konkursbevakningens 11 %, åklagarnas 5 % och de övriga utgifternas andel 17 %. 

Tilläggsfinansiering till Brottspåföljdsmyndigheten för förebyggande av extremiströrelsers verksamhet i fängelser

För säkerställande av Brottspåföljdsmyndighetens funktionsförmåga och upprätthållande av fängelsenätverket föreslås i enlighet med rambeslutet en nivåförändring på 5,1 miljoner euro jämfört med årets nivå.

Ett tillägg på ca 378 000 euro föreslås för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremiströrelsernas verksamhet i fängelserna. Verksamheten för att förebygga radikalisering i fängelserna ska utökas. Genom finansieringen kan försöksverksamheten för att identifiera förebygga våldsbejakande radikalisering i fängelserna, som genomförts i Vanda fängelse, göras permanent.

För åklagarmyndigheten föreslås ett tillägg på 400 000 euro för bekämpning av terroristbrott och utkrävande av straffrättsligt ansvar vid sådana brott. Tillägget ska användas bland annat för att öka utbildningen för åklagare i att sköta ärenden som gäller terroristbrott.

Tilläggsanslag föreslås också för ökade resurser för lagberedning, för dataombudsmannens byrå samt för säkerställande sametingets verksamhet.

Flera strukturreformer på gång

Antalet tingsrätter kommer att skäras ner från nuvarande 27 till 20. Reformen ska träda i kraft senast vid ingången av 2019. Målet med reformen är att öka effektiviteten och på ett mångsidigare sätt utnyttja domarnas kompetens.

För avveckla kön för behandling av asylbesvär föreslår regeringen att domstolarna beviljas ett tillägg på 2,5 miljoner euro.

Åklagarmyndigheten organiseras till en enda myndighet under 2018. Strukturreformen inom utsökningsverksamheten fortgår. Syftet är att organisera utsökningsväsendet så att det utgör en enda myndighet från ingången av 2019.

Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälpsbyråerna

För att förbättra ställningen för överskuldsatta bereder regeringen ett åtgärdspaket, där behov att ändra lagstiftningen bedöms, till exempel möjligheterna att inrätta ett positivt kreditregister, reglera snabblån och ge företagare en ny chans.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter överförs från regionförvaltningsverken och kommunerna till staten 2019. I fortsättningen ska rättshjälpsbyråerna producera ekonomi- och skuldrådgivningstjänster. För beredningen av överföringen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen föreslås ett tilläggsanslag på 4 miljoner euro.

Digitaliseringsprojekt ska effektivisera verksamheten

Inom justitieministeriets förvaltningsområde pågår sex stora IT-projekt, som ska effektivisera verksamheten vid domstolarna, åklagarmyndigheten, utsökningen, Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen. Utvecklingen av informationssystem hör även tätt samman med pågående omstruktureringar. Det är frågan om en ändring av verksamhetssätten.

Ytterligare upplysningar: Tapio Laamanen, ekonomidirektör, tfn 02951 50290, och Kari Kiesiläinen, avdelningschef, överdirektör, tfn 02951 50138 (domstolarna), Arto Kujala, avdelningschef, tfn 02951 50408 (Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarna), Tarmo Maunu, dataadministrationsdirektör, tfn 02951 50315 (ict-projekt)

Regeringens proposition med förslag till statsbudget för år 2018

Tillbaka till toppen