Hoppa till innehåll
Media

Lagändringarna som syftar till att lätta upp rättsprocesserna träder i kraft i början av 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2018 10.40
Nyhet

Rättegångsförfarandena vid de allmänna domstolarna ska lättas upp. Från början av 2019 ska domstolarnas behandlingstider förkortas bland annat genom att göra bestämmelserna om sammansättningen vid avgörande mer flexibla. Möjligheterna att använda videolänkar vid rättegångar ska ökas för att effektivisera domstolarnas arbete, minska parternas behov att resa och därmed också sänka kostnaderna för rättegångsförfarandet.

Från början av nästa år kan ett brottmål handläggas i tingsrätten i en sammansättning med en domare, om det för den gärning som avses i åtalet kan dömas ut fängelse i högst fyra år. I dagens läge kan man vid en sammansättning med en domare behandla brott för vilka straffet är fängelse i högst två år.

Som ett nytt alternativ i tingsrätter införs en sammansättning med två domare. En sammansättning med en domare kan i såväl brottmål som tvistemål förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets art, omfattning eller någon annan särskild orsak.

Även högsta domstolens sammansättning ska lättas upp när det gäller vissa typer av mål. 

Användningen av videolänkar utökas

För att det ska vara lättare att stämma personer som är svårtillgängliga kan åklagaren bestämma att den misstänkta ska stanna i polisens lokaler i högst sex timmar efter att förundersökningen är slutförd så att den misstänkta kan delges stämningen. 

Den åtalades skyldighet att vara personligen närvarande vid huvudförhandlingen lindras. En svarande i brottmål ska även i fortsättningen vara närvarande vid huvudförhandlingen om domstolen anser att det behövs på grund av utredningen. När en svarande som är myndig döms till fängelsestraff förutsätts det inte längre att svaranden har hörts personligen vid huvudförhandlingen. Det är tillräckligt att svaranden representeras av ett ombud vid huvudförhandlingen, förutsatt att domstolen inte anser att svaranden behöver vara närvarande. I regel ska svaranden vara personligen närvarande vid tingsrättens huvudförhandling om denne åtalas för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex år.

Skyldigheten att vara närvarande vid huvudförhandlingen lättas upp även för svarande som häktats. Domstolen kan besluta att en svarande som häktats inte behöver vara personligen närvarande under hela huvudförhandlingen. 

Användningen av videolänkar vid rättegångar utökas. En svarande i brottmål har en möjlighet att delta i en muntlig behandling via en videolänk även då när svaranden inte hörs i bevisningssyfte. Deltagandet i den muntliga behandlingen via en videolänk ersätter den personliga närvaron. Även åklagare, parter i tvistemål och parters rättegångsbiträden eller ombud har en möjlighet att delta i en muntlig behandling via videolänkar.

Lagen om verkställighet av böter ändras så att det från början av 2019 blir möjligt att få betalningstid för att betala böterna även efter det att förvandlingsstraff har dömts ut. Samtidigt slopas möjligheten att få betalningstid medan ett ärende om förvandlingsstraff behandlas i domstolen. Videolänkar kan användas också vid behandlingen av ärenden som gäller förvandlingsstraff.

Ytterligare information: Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, 02951 50438, fö[email protected], och Juho Martikainen, lagstiftningsråd (förvandlingsstraff för böter), 02951 50520, fö[email protected]

Tillbaka till toppen