Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, statsrådets kansli och sametingets ungdomsråd informerar
Undervisningsministern och samiska ungdomar: Det är vår gemensamma sak att bevara och revitalisera de samiska språken

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2017 15.53
Pressmeddelande

Nuläget för de samiska språken och den samiska kulturen diskuterades i dag i Helsingfors vid ett möte mellan undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och samiska ungdomar. Ungdomarna berättade om sina erfarenheter bland annat av studier i samiska, vilken betydelse språket har för deras identitet, hur det känns att förlora sitt språk och få det tillbaka samt ställningen och nuläget för de samiska språken.

- Samiska ungdomar har en stark vilja att stärka de samiska språkens och kulturens ställning och livskraft. Vi önskar att staten beaktar detta behov så att man i fortsättningen mer aktivt än för närvarande gemensamt tar itu med utmaningar som gäller dessa frågor, konstaterar de samiska ungdomarna som avslutning på dialogen.  

Undervisningsministern och ungdomarna diskuterade bland annat läget med undervisningen i samiska inom samernas hembygdsområde och utanför det. Syftet var att öka kännedomen om de samiska språkens och den samiska kulturens hotade ställning och föra en diskussion möjligheterna att bevara och revitalisera de samiska språken. Målet var också att förbereda beredningen av försoningsprocessen mellan samerna och Finlands stat ur samiska ungdomars synvinkel.

- Det är ytterst viktigt att värna om sitt eget språk och sin kultur för att kulturarvet och språket ska kunna föras vidare. Modersmålet är vårt viktigaste medel för att uttrycka oss själva, våra tankar och känslor. Det är fint att se att den yngre generationen värdesätter och vill bevara och föra vidare sitt språk och kulturarv. Vi ska fortsättningsvis söka nya lösningar för att utveckla undervisningen i samiska, sade undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

I samrådet som ordnades av justitieministeriet och sametingets ungdomsråd deltog utöver undervisningsministern och representanterna för sametingets ungdomsråd och föreningen för samiska ungdomar i Finland (Suomen Saamelaisnuoret ry) bland annat ordförande för sametinget Tiina Sanila-Aikio och statssekreterare Paula Lehtomäki från statsrådets kansli. Diskussionen följdes också av företrädare för riksdagens grundlagsutskott och kulturutskott, barnombudsmannen och Förbundet för mänskliga rättigheter rf.

Samerna är det enda urfolket inom Europeiska unionen. I Finland, Norge, Sverige och Ryssland finns omkring 100 000 samer, varav cirka 10 500 bor i Finland. Ungefär hälften av dem talar något av de samiska språken som används i Finland som modersmål, det vill säga enaresamiska, skoltsamiska eller nordsamiska. Över hälften av alla samer i Finland och över 70 procent av samiska barn under tio bor utanför samernas hembygdsområde. Av de cirka 2 000 samiska barn och unga som bor utanför samernas hembygdsområde får ungefär 50 småbarnspedagogik på samiska och omkring 100 undervisning i samiska.

Evenemanget var en del av projektet Finland 100 - Diskussioner om den finska demokratins framtid som samordnas av justitieministeriet. Huvudmålet för projektet är att som en del av jubileumsåret Finland 100 år framhäva betydelsen av en dialogbaserad diskussion som en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati och finna nya sätt att föra en konstruktiv samhällelig debatt. Justitieministeriet projektparter är Sitra, statsrådets kansli, sekretariatet för Finland 100 vid statsrådets kansli och finansministeriet.

Mer information:

Johanna Suurpää, direktör, justitieministeriet, tfn 0295 150534, [email protected] (samernas rättigheter)

Anne Onnela, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295  330010, [email protected] (undervisning i och revitalisering av de samiska språken)

Laura Pieski, ordförande, sametingets ungdomsråd, tfn 040 6837900, [email protected]

Liisa Männistö, projektchef, justitieministeriet, tfn 0295 150231, [email protected] (projektet Suomi 100)

Läs mer:

Information om samefrågor på justitieministeriets webbplats

Sametingets webbplats

Sametingets ungdomsråds webbplats

Projektet Finland 100 - Diskussioner om den finska demokratins framtid

Statsrådets pressmeddelande 19.10.2017 om beredningen av en samisk försoningskommission

Pressmeddelandet på samiska språken:

Máttááttâsminister já säminuorah: Sämikielâi siäiluttem já iäláskittem lii mii ohtsâš äšši

Mättʼtõsminister da sääʹmnuõr: Sääʹmǩiõli seeiltummuš da jeältummuš lij õhttsaž äʹššem

Oahpahusministtar ja sámenuorat: Sámegielaid seailluheapmi ja ealáskahttin lea min oktasaš ášši

Tillbaka till toppen