Hoppa till innehåll
Media

Över 6 300 tyckte till om lagen om bostadsaktiebolag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2014 7.29
Pressmeddelande -

Ett rekordantal medborgare har besvarat den webbenkät i slutet av fjolåret som gällde utvecklingsbehoven i fråga om lagen om bostadsaktiebolag. På enkäterna, som riktades till olika kategorier av svarande, svarade över 6 300 aktieägare, styrelseledamöter, disponenter och fastighetsförmedlare. Av dem är över fyra tusen villiga att delta också i projektets nästa fas i maj–juni då närmare handlingsalternativ kartläggs med hjälp av crowdsourcing.

Det är första gången som medborgarnas åsikter har samlats in i så här stor utsträckning för att bedöma ändringsbehoven i en viss lag. Genom enkäterna kartlades behovet att genom lagstiftningsåtgärder eller administrativa åtgärder förbättra bostadsaktiebolagens aktieägares ställning samt bolagens verksamhet och kommunikation.

Justitieministeriet genomförde enkäterna i samarbete med Finlands Fastighetsförbund, Isännöintiliitto och Kiinteistönvälitysalan keskusliitto.

Bättre information under räkenskapsperioden önskas

Enligt enkäten är största delen av de svarande nöjda med den information de får i samband med bolagsstämman. Å andra sidan är i synnerhet aktieägarna missnöjda med informationen under räkenskapsperioden. I en betydande del av husbolagen förekommer det återkommande meningsskiljaktigheter eller tvister mellan aktieägarna. Hälften av aktieägarna och en fjärdedel av styrelseledamöterna ansåg att det behövs ett jämknings- eller tvistlösningsorgan hos en myndighet.

Det konstaterades att aktieägarna i allmänhet anmäler sina reparationer till bolaget i enlighet med lagen, och de krav som gäller anmälningarna ansågs i regel tillräckligt tydliga. Avgifterna för behandling av anmälningar och kostnaderna för övervakningen ansågs i huvudsak vara på samma nivå som tidigare. Det konstaterades att anmälningsskyldigheten och övervakningen av reparationer i någon mån har minskat skador som förorsakas av reparationer.

Öppen enkät aktiverar

I samband med att resultaten av enkäten offentliggjordes uttryckte justitieminister Anna-Maja Henriksson sin glädje över att enkäten i så stor utsträckning aktiverat medborgarna att delta i utvecklingen av lagstiftning och anvisningar som berör dem.

- Vi lärde oss nu att allt inte behöver eller måste göras på ministeriet. Samarbetet med organisationer inom bostadsfastighetsbranschen gav upphov till en bättre enkät, ett rekordantal svar och god beredskap inför det fortsatta utredningsarbetet, konstaterade Henriksson.

Enligt Henriksson tyder responsen också på att lagstiftning inte alltid är den rätta lösningen på problem, utan att hjälpen ofta står att finna i att utveckla god praxis och förbättra kommunikationen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen