Hoppa till innehåll
Media

Överföring av fångar inom EU underlättas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2011 11.40
Pressmeddelande -

EU:s rambeslut om överföring av personer som dömts till fängelsestraff samt om övervakningsåtgärder och villkorliga straff ska genomföras i Finland. Lagändringarna som stadfästs vid presidentföredragningen på fredag träder i kraft den 5 december.

Det finns redan nu gällande lagstiftning om samarbete när det gäller överföring av dömda medan överföring av övervakningen av dem som försatts i villkorlig frihet har hittills varit möjligt enbart mellan de nordiska länderna .

Syftet med de nya bestämmelserna är att underlätta och påskynda överföringsförfarandet. Genom ändringen kan en person som dömts till fängelsestraff lättare än för närvarande överföras till den stat där han eller hon är medborgare och bor för att avtjäna sitt straff. Överföringen kräver i detta fall inte den dömdes samtycke. För närvarande får dömda överföras till den stat där de är medborgare utan deras samtycke endast om det till följd av brottmålsdomen har bestämts att de ska avvisas eller utvisas. Reformen innebär att beslutsfattandet överförs från justitieministeriet till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

Samarbetet mellan EU:s medlemsstater är i fortsättningen mer tvingande än förut. Staten är skyldig att ta emot den dömde, om inte någon av de särskilda grunderna för vägran som anges i lag kan tillämpas på fallet. En sådan grund är t.ex. att fängelsestraffet är så kort att det inte är meningsfullt att överföra den dömde. Beslutet om att ta emot den dömde ska fattas inom 90 dagar från mottagandet av framställningen om överföring.

Myndigheten i den stat där domen har meddelats avgör särskilt för varje enskilt fall om framställning om överföring ska göras. En förutsättning för överföringen är att detta kan främja den dömdes möjligheter att återanpassa sig till samhället efter det att han eller hon har frigivits.

Också övervakningen av en person som dömts till villkorligt fängelsestraff eller blivit villkorligt frigiven kan överföras till den EU:s medlemsstat där personen har sin hemvist. På samma sätt kan verkställigheten av alternativa påföljder, såsom av samhällstjänst, överföras till den stat där den dömde bor.

Det beräknas att antalet dömda personer som överförs från Finland till andra medlemsstater inte kommer att ändras nämnvärt till följd av reformen. Antalet uppskattas dock vara högre än antalet dömda personer som överförs från andra medlemsstater till Finland.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katariina Jahkola (justitieministeriet), tfn 09 1606 7705
Nuläge i fråga om överföring av fångar: regeringssekreterare Juhani Korhonen (justitieministeriet), tfn 09 1606 7586
Det nya förfarandet: direktör för rättsenheten Jouko Pietilä, tfn (029) 56 88522 och jurist Katja Puikko, tfn 029 56 88466 (Brottspåföljdsmyndigheten centralförvaltningsenhet)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen