Hoppa till innehåll
Media

Propositionen om yttrandefrihetsbrott överlämnades till riksdagen - Förföljelse ska bli en straffbar gärning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2013 10.00
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om yttrandefrihetsbrott ska ändras så att de kan tillämpas i linje med Europeiska människorättsdomstolens (Europadomstolens) rättspraxis. Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition som framhäver yttrandefriheten som en grundläggande rättighet och i någon mån begränsar området för straffbarhet. Straffen för yttrandefrihetsbrott föreslås bli lindrigare när det gäller andra än rasistiska brott.

Regeringen föreslår också att till strafflagen fogas en ny straffbestämmelse som förbjuder förföljelse. Ett annat nytt brott som ska fogas till lagen är brott mot kommunikationsfrid.

Lindrigare straff för spridande av information som kränker privatlivet
och ärekränkning

De så kallade yttrandefrihetsbrotten handlar ofta om en motstridighet mellan yttrandefriheten och skyddet för privatliv eller ära. Svårtolkade situationer kan t.ex. hänföra sig till mediernas agerande.

Europadomstolen har i flera domar ansett att Finland har kränkt yttrandefriheten som tryggas i den europeiska människorättskonventionen i ärenden som gällt yttrandefriheten och skyddet för privatliv och ära. Europadomstolen har konstaterat att hot om fängelsestraff är förenligt med yttrandefriheten endast i exceptionella situationer.

Enligt det lagförslag som nu överlämnats till riksdagen ska straffet för spridande av information som kränker privatlivet och för ärekränkning i fortsättningen vara endast böter. Straffet för grovt spridande av information som kränker privatlivet och för grov ärekränkning ska däremot vara böter eller fängelse i högst två år. Att brottet begås genom ett massmedium eller genom att uppgiften eller antydan på något annat sätt görs tillgänglig för ett stort antal människor ska inte längre vara en grund för att anse ärekränkningen som grov.

För beaktande av Europadomstolens rättspraxis föreslås att till bestämmelsen om spridande av information som kränker privatlivet och om ärekränkning fogas en ny klausul som begränsar straffbarheten. Om information lämnas för att en fråga som är av vikt från allmän synpunkt ska kunna behandlas ska detta inte anses som ett brott, om inte informationen tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart. När detta bedöms ska bl.a. innehållet i informationen och andra personers rättigheter beaktas. Avvägningen kan t.ex. gälla avslöjandet av en gärningsmans personuppgifter i nyheterna.

Europadomstolen har betonat att det måste finnas vägande skäl för att ingripa i en debatt som väcker allmänt intresse. I motiveringen till lagförslaget framhävs vikten av att följa Europadomstolens rättspraxis vid domstolar. Att direkt binda området för straffbarheten till t.ex. en bestämmelse i människorättskonventionen eller genom att hänvisa till Europadomstolens praxis är dock inte möjligt.

Brott som gäller ärekränkning och spridande av information som kränker privatlivet ska enligt förslaget vara målsägandebrott på samma sätt som för närvarande. Riksåklagaren kan dock även i fortsättningen förordna att åtal ska väckas, om brottet har begåtts genom ett massmedium och ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

Förföljelse ska kriminaliseras

Enligt propositionen ska det till strafflagen fogas en ny straffbestämmelse om olaga förföljelse. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet förutsätter att förföljelse kriminaliseras. Trots att skyldigheterna enligt konventionen redan till en stor del uppfylls genom straffbestämmelserna om olaga hot och brott mot besöksförbud, finns det dock luckor i området för straffbarhet.

Den som upprepade gånger hotar, följer efter, iakttar, kontaktar eller på något annat jämförbart sätt förföljer någon annan så att förfarandet är ägnat att skapa skräck eller ångest hos den som förföljs gör sig enligt förslaget skyldig till olaga förföljelse. Straffet för detta brott föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Olaga förföljelse är enligt förslaget ett brott som lyder under allmänt åtal.

Skydd mot störande kommunikation

Enligt förslaget ska till strafflagen fogas också en ny straffbestämmelse om brott mot kommunikationsfrid som i princip ska omfatta alla meddelanden som skickas till kommunikationsmedier i syfte att störa. Den som i syfte att störa skickar meddelanden eller ringer till någon annan upprepade gånger så att gärningen är ägnad att orsaka honom eller henne betydande störning eller olägenhet gör sig skyldig till brott mot kommunikationsfrid. Gärningen föreslås vara ett målsägandebrott och straffet för brottet ska vara böter eller fängelse i högst sex månader.

Bestämmelsen utvidgar kriminaliseringen av störande kommunikation så att den utöver telefon- och mobiltelefonkommunikation som stör hemfriden omfattar också andra kommunikationsmedel. Kriminaliseringen är sålunda inte längre beroende av att ett samtal eller meddelande tas emot på en hemfridsskyddad plats.

Enligt propositionen är avsikten att de nya bestämmelserna i strafflagen träder i kraft vid ingången av 2014.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tfn 02951 50548, och lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486,
e-post: fö[email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen