Hoppa till innehåll
Media

Rivning för nybygge blir lättare från ingången av mars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.35
Pressmeddelande

Beslutsfattandet i bostadsaktiebolag om rivning och nybygge av byggnader underlättas. Ändringarna som har samband med reformen träder i kraft den 1 mars 2019 och avsikten är att de ska stadfästas av presidenten vid morgondagens föredragning.

Den största ändringen är att bolagsstämman med fyra femtedels majoritet kommer att kunna besluta om rivning och nybygge, medan det i den gällande lagen krävs att bostadsaktiebolaget fattar ett enhälligt beslut.

Reformen ger husbolagen fler alternativ för att genomföra och finansiera omfattande grundliga reparationer. Dessutom tryggar den varje aktieägares boende, värdet av bostadsförmögenheten och ställningen för bolagets och aktieägarnas borgenärer. Ändringen sätter fart på byggandet av nya bostäder och möjliggör effektivare områdesanvändning och områdesutveckling.

Bolagsstämman kommer med fyra femtedels kvalificerad majoritet att kunna besluta om rivning och nybygge, om aktieägarna enligt likställighetsprincipen erbjuds nya lägenheter. Då ska den nya lägenhetens gängse värde uppgå till minst den gamla lägenhetens, det inbördes förhållandet mellan det gängse värdet på gamla aktieägares nya lägenheter motsvara det inbördes förhållandet mellan värdet på gamla lägenheter och besittningsrätten till den nya lägenheten i det närmaste motsvara den i fråga om den gamla och grunden för aktieägarens vederlag inte stiga.

I lagen finns det också nya bestämmelser om en plan för rivning och nybygge som ska utarbetas för beslutsfattandet och om ett utlåtande av en oberoende sakkunnig om planen samt om framläggande och sändande av dem till aktieägarna och borgenärerna före bolagsstämman.

Aktieägare som inte vill delta i projektet har rätt att kräva att deras aktier löses in till gängse pris. I lagen ska det också tas in bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier till gängse pris. Aktieägare som har över 90 procent av husbolagets aktier och de röster som dessa ger har inlösningsrätt, om det inte ekonomiskt sett eller med tanke på bostädernas användbarhet är lönsamt att utföra en grundlig reparation.

Dessutom kan bolagsstämman med fyra femtedels kvalificerad majoritet besluta om överlåtelse och likvidation av en med avseende på ekonomi och användbarhet rivningsfärdig byggnad eller fastighet så att bolagets nettoegendom omedelbart skiftas mellan aktieägarna. I detta fall får aktieägarna finansiering till exempel för att skaffa en lägenhet på annat håll.

Rivning för nybygge betyder i praktiken att husbolag på tillväxtorter river eller överlåter byggnader som kräver stora och genomgripande reparationer eller förbättringar och att det i stället för dem byggs fler nya bostäder och andra lägenheter.

Hittills har endast få projekt med rivning för nybygge genomförts eftersom de kräver ett enhälligt beslut av aktieägarna.

Mer information:

Antti T Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50264, [email protected],

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

För bedömning av möjligheterna till rivning för nybygge har det skapats en räknare som åskådliggör förutsättningarna för och konsekvenserna av projektet: https://plr.lucify.com/

Tillbaka till toppen