Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rivning för nybygge ska underlättas för att förnya bostadsbeståndet

Justitieministeriet
8.5.2018 12.15
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att rivning för nybygge i bostadsaktiebolag ska underlättas. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till justitieminister Antti Häkkänen i dag.

 Målet med arbetsgruppens förslag är att underlätta beslutsfattandet i bostadsaktiebolag så att beslut om rivning för nybygge kan fattas enklare än i nuläget.

I betänkandet föreslår arbetsgruppen olika alternativ till att främja dessa projekt så att man samtidigt kan trygga aktieägarnas boende, värdet av bostadsförmögenheten samt  bolagets och aktieägarnas borgenärers ställning. Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2019.

I praktiken betyder rivning för nybygge att husbolag inom tillväxtorter river ned eller överlåter sina byggnader som kräver grundläggande renovering eller förbättringar och i stället för dem byggs nya bostäder eller andra lägenheter.

Den föreslagna reformen syftar till att underlätta bostadsbyggande i form av rivning för nybygge speciellt inom växande stadsregioner så att samhällsstrukturen kan koncentreras och kommunaltekniken, transportnätet och tjänsterna som redan finns inom området kan utnyttjas. Till exempel i Helsingfors stad har man ställt som mål att 40 procent av bostadsbyggande ska genomföras som kompletteringsbyggande.

Reformen sätter fart på projekten utan att äventyra rättsskyddet

Arbetsgruppen föreslår att bolagsstämman ska kunna besluta med en fyra femtedelars kvalificerad majoritet om rivning för nybygge, om projektet genomförs så att aktieägarna enligt likställighetsprincipen får nya lägenheter i den nya byggnaden. Den besittningsrätt som aktierna ger till aktielägenheten och andra rättigheter och skyldigheter som aktierna ger i bolaget ändras inte.

Aktieägare som inte vill delta i projektet ska ha rätt att kräva att deras aktier löses in till gängse pris. Dessutom ska risken för rättegångskostnader för en aktieägare som motsätter sig bolagsstämmans beslut minskas så att husbolaget i princip ska svara för sina egna rättegångskostnader.

Som en annan åtgärd föreslår arbetsgruppen att det i lagen tas in nya bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier till gängse pris. Enligt förslaget ska aktieägare som har över 90 procent av husbolagets aktier och de röster som dessa ger ha inlösningsrätt, om en grundläggande renovering inte ekonomiskt sett eller med tanke på bostädernas användbarhet är lönsamt.

Som tredje åtgärd föreslås att bolagsstämman kan besluta med en fyra femtedelars kvalificerad majoritet om överlåtelse och likvidation av en oreparerbar fastighet eller byggnad så att bolagets nettotillgångar direkt skiftas mellan aktieägarna, så att dessa får finansiering till exempel för att skaffa en ny bostad någon annanstans.  Oreparerbarheten ska bedömas utifrån ekonomisk lönsamhet och lägenheternas användbarhet.

Enligt arbetsgruppen erbjuder rivning för nybygge ett nytt sätt att genomföra och finansiera omfattande renoveringsprojekt i husbolagen. I husbolagen finns en hel del aktieägare vars betalningsmån och förmögenhet i praktiken inte räcker till för att finansiera byggnadsarbetena.

Arbetsgruppen bedömer att med hänsyn till byggnadssätten och byggnadernas livscykel skulle rivning för nybygge mest sannolikt gälla kvarter som byggts under 1960-80-talet. Detta är en möjlighet främst för husbolag inom tillväxtcentrum med goda trafikförbindelser. 

Hittills man genomfört ganska få sådana projekt, eftersom rivning för nybygge enligt den gällande lagen förutsätter ett enhälligt beslut i bolaget. Det låga antalet genomförda projekt beror också på bristen på sådan information, styrning och samarbetsmodeller som behövs för genomförandet av dessa projekt samt oklarheterna i fråga om den skattemässiga behandlingen av projekten.

Räknare för att underlätta bedömningen av möjligheterna till rivning för nybygge

För att göra det lättare för husbolagen att bedöma möjligheterna till rivning för nybygge har det skapats en räknare som åskådliggör förutsättningarna för och konsekvenserna av projektet för husbolaget, dess aktieägare, bolagets och aktieägarnas borgenärer, fastighetens placeringsort, skattemyndigheten och andra intressegrupper.  

Räknaren kan användas av vem som helst och den har skapats av Lucify Oy som en del av ett forskningsprojekt som finansieras av rådet för strategisk forskning.

Ytterligare upplysningar:

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50074, [email protected]

Markus Tervonen, specialsakkunnig, tfn 02951 50558, [email protected]

Antti T. Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50264, [email protected]

Betänkandet: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-692-5

Länk till räknaren:  https://plr.lucify.com

Forskningsprojektet: https://bibu.fi/

Tillbaka till toppen