Hoppa till innehåll
Media

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter visar: den sociala ojämlikheten ökade under pandemin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 15.55
Nyhet

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gav i dag sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU.

Rapporten granskar året 2021 och fokuserar på sociala rättigheter och likabehandling i EU-länderna, som återhämtar sig från coronapandemin. I rapporten bedöms bland annat hur befolkningens sociala sårbarhet har iakttagits i de nationella återhämtningsplanerna för pandemin. Enligt byrån för grundläggande rättigheter bör EU och dess medlemsstater rikta finansiering särskilt till främjandet av sociala rättigheter för grupper som drabbats mest av pandemin och utsatta grupper. Nationella institutioner för mänskliga rättigheter samt jämställdhets- och likabehandlingsorgan bör involveras i uppföljningen av återhämtningsåtgärder som finansieras av EU.

Enligt FRA:s rapport har coronapandemin påverkat i synnerhet hälso- och sjukvården, utbildningen, barnomsorgen och sysselsättningen särskilt i fråga om personer som redan är i en utsatt ställning. Också internet har fått en större betydelse och roll i upprätthållandet av den normala vardagen. Enligt rapporten har coronapandemin ytterligare ökat den sociala ojämlikheten. 

Rapporten lyfter fram både framgångar och utvecklingsobjekt när det gäller tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna i EU. Projektet Tillsammans, som samordnas av justitieministeriet, och åtgärderna i det nämns i rapporten som lovande tillvägagångssätt. Projektet fokuserar bland annat på att öka kunskapen om omedvetna fördomar och på att främja likabehandling i arbetslivet. Även det handlingsprogram mot rasism som justitieministeriet inledde 2020 lyfts fram i rapporten som ett gott exempel på projektberedning som involverar intressegrupper.

I rapporten behandlas också andra frågor som hör till byrån för grundläggande rättigheter, såsom genomförandet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, likabehandling och jämlikhet, rasism, invandrares och flyktingars grundläggande fri- och rättigheter, informationssamhället, barns rättigheter, offrens rättigheter samt rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 

Fundamental rights report 2022 -publikation
FRA:s pressmeddelande på svenska

FRA:s webbplats, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Om FRA på justitieministeriets webbplats


Mer information:

specialskunnig Hanna Rönty, t. 2951 50035, [email protected]

Tillbaka till toppen