Hoppa till innehåll
Media

Reformer i konsumentskyddet vid e-handel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2013 11.06
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår ändringar särskilt i de konsumentskyddsbestämmelser som gäller hemförsäljning och distansförsäljning.

Genom ändringarna genomförs EU-direktivet om konsumenträttigheter. En enhetligare reglering inom EU väntas underlätta i synnerhet den gränsöverskridande e-handeln. Regeringen överlämnade sin proposition till riksdagen den 17 oktober.

De mest betydande ändringarna gäller konsumentens ångerrätt samt näringsidkarens skyldighet att lämna information.

Konsumentens rätt att frånträda ett hemförsäljnings- eller distansförsäljningsavtal utvidgas jämfört med nuläget. Konsumenten ska bl.a. ha rätt att göra en avbeställning inom 14 dagar även i det fall att en tjänst har börjat utföras med konsumentens samtycke, men ännu inte utförts i sin helhet. I så fall ska konsumenten emellertid betala ersättning för den prestation som redan har utförts.

Nytt är också att konsumenten alltid separat ska meddela om frånträde, medan det för närvarande räcker att varan återsänds för att det ska betraktas som ett meddelande om frånträde. I fortsättningen blir det lättare att meddela om frånträde genom en ångerblankett som näringsidkaren ska ge konsumenten.

Enligt förslaget ska konsumenten i fortsättningen i allmänhet stå för kostnaderna för att återsändavaran, om inte säljaren har förbundit sig att stå för dem eller underlåtit att informera konsumenten att denne ska stå för dem. Det är att anta att en del av näringsidkarna kommer att förbinda sig att stå för dessa kostnader också i fortsättningen. Tröskeln för att handla på nätet kan annars bli för hög för konsumenterna.

Enligt förslaget ska näringsidkaren vid telefontjänster som gäller ett avtal som näringsidkaren har ingått bara få använda sådana nummer där den telefonavgift som tas ut hos konsumenten inte överstiger taxan i konsumentens anslutningsavtal eller en s.k. kalkylmässig normaltaxa. Kommunikationsverket ska beräkna och offentliggöra den kalkylmässiga normaltaxan årligen. Det innebär att konsumenten i fortsättningen inte ska behöva betala en betydligt högre taxa än grundläggande telefonavgift t.ex. för reklamation. Begränsningen ska tillämpas på alla avtal som gäller varor och tjänster, med undantag för finansiella tjänster, dvs. t.ex. kredit- och försäkringsavtal.

Ett krav som gäller köp på nätet är att betalningsskyldigheten uttryckligen ska nämnas i samband med beställningsknappen.

De föreslagna reformerna ska träda i kraft inom EU i juni 2014. Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.justitieministeriet.fi.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen