Hoppa till innehåll
Media

Brottsoffers rättigheter förbättras från och med den 1 mars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2016 13.21
Pressmeddelande
Brottsoffers rättigheter och stödet till och skyddet av brottsoffer ska förbättras genom de ändringar av lagstiftningen med vilka man genomför EU:s s.k. offerdirektiv. Reformerna träder i kraft den 1 mars 2016.

Polisens skyldighet att underrätta offret om hans eller hennes rättigheter vid förundersökning och rättegång ska utvidgas. Offret ska även underrättas om möjligheten att få stöd och skydd. Med detta avses till exempel stödtjänster för brottsoffer.

I brott som riktar sig mot liv, hälsa, frihet eller frid eller i sexualbrott har offret rätt att, om han eller hon önskar det, få en anmälan om att en fånge eller en häktad har frigivits eller, på vissa villkor, annars avlägsnat sig från fängelset. De nya bestämmelserna gäller vissa särskilt i lag angivna brott där det med beaktande av brottets natur och allvarlighet kan anses motiverat med en anmälan. För att anmälan ska få göras krävs det att detta inte bedöms äventyra den frigivna personens liv eller hälsa.

Offret ska underrätta polisen eller åklagaren om han eller hon vill få anmälan om frigivning. Myndigheter har redan för närvarande rätt att underrätta offret om en frigivning i vissa hotfulla situationer, men är inte skyldiga att göra det.

Nytt är att polisen ska göra en personlig bedömning av offret för att identifiera sårbarheten. Då ska man även bedöma vilka särskilda åtgärder som behövs för att skydda offret mot ytterligare lidande när målet handläggs vid förundersökning eller rättegång. Offret kan till exempel höras vid rättegången skyddad på ett sådant sätt att han eller hon inte kan ses eller via videokonferens.

Rätten till översättning av handlingar utvidgas. Offret ska på begäran ha rätt att få en översättning av bl.a. ett beslut om att en förundersökning läggs ned eller ett beslut om åtalseftergift. Handlingarna kan också översättas muntligt, om inte offrets rättsskydd kräver skriftlig översättning.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen