Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet och inrikesministeriet informerar
Förfarandena vid behandlingen av brottmål utreds

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2019 9.25
Pressmeddelande

Justitieministeriet och inrikesministeriet har inlett en utredning om polisens, åklagarnas och tingsrätternas förfaranden. Syftet är att bedöma hur väl straffprocessen fungerar speciellt med hänsyn till Lean-principerna.

Målet är att förkorta behandlingstiderna i brottmål och trygga en fungerande behandlingskedja. I utredningen fokuseras i synnerhet på väntetider och hur smidigt ärendena behandlas. För utredningen hörs företrädare för polisen, åklagarna och domstolarna.

Lean-metoden används inom produktionsekonomin och går ut på att minimera slöseri, såsom till exempel väntetider, och fokusera på de funktioner som är av betydelse för uppnåendet av målen.

Frågor som ska utredas är bland annat om brottmål kan behandlas direkt från början till slut och om det i de nuvarande förfarandena ingår onödiga köer. Det ska också bedömas om det inom straffprocessen görs arbete som inte bidrar till att realisera straffansvaret, förverkliga rättsskyddet, trygga rättssäkerheten eller förebygga brott.

Därtill utreds om förfarandena för snabb handläggning av vardagsbrott fungerar, om åklagarnas verksamhet har samordnats med polisens och domstolarnas verksamhet, om man vid olika myndigheter gör överlappande eller onödigt arbete samt om myndigheterna har egna fungerande förfaranden som kunde införas i hela landet.

När det gäller mer allvarliga brott ska det utredas bland annat hur väl förundersökningssamarbetet mellan polisen och åklagaren fungerar och om åklagarna kan satsa tillräckligt på förundersökningssamarbetet, om förfarandena är smidiga och enhetliga och hur väl förfarandet med avslutande utsaga fungerar. I utredningen fästs särskild uppmärksamhet vid allvarliga brott som riktar sig mot barn.

Utredningen görs av professor Matti Tolvanen. Permanenta sakkunniga i projektet är chefen för Centralkriminalpolisen Tero Kurenmaa och biträdande riksåklagare Jukka Rappe. Utredningen ska vara klar den 31 december 2019.

Ytterligare upplysningar:

Ville Hinkkanen, lagstiftningsdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 165, [email protected],

Risto Lammi, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 550, [email protected]

Tillbaka till toppen