Hoppa till innehåll
Media

Brottsofferavgift tas i bruk från början av december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2016 13.40
Pressmeddelande

Gärningsmän blir skyldiga att betala en brottsofferavgift från och med den 1 december 2016 då lagen om brottsofferavgift träder i kraft. Bestämmelserna tillämpas på brott som begås efter lagens ikraftträdande. Syftet med avgiften är att utöka den statsfinansiering som anvisas för stödtjänster för brottsoffer.

Brottsofferavgift tas ut av en myndig person som döms till straff för ett brott för vilket det kan dömas ut ett fängelsestraff. Avgiften bestäms enligt brottets straffskala oberoende av om brottet har ett offer eller inte. Brottsofferavgiften är 40 euro om det föreskrivna strängaste straffet för brottet är fängelse i högst sex månader och 80 euro om det föreskrivna strängaste straffet för brottet är fängelse i mer än sex månader.
 
Det antas att största delen av brottsofferavgifterna kommer att komma från trafikbrott. Avgiften som tas ut för fortkörning som betraktas som äventyrande av trafiksäkerheten är 40 euro. Då det är fråga om grovt äventyrande av trafiksäkerheten (t.ex. avsevärt överskridande av hastighetsbegränsningen) är avgiften 80 euro. Brottsofferavgift påförs inte för gärningar som bestraffas med ordningsbot.
 

Även juridiska personer, det vill säga företag eller samfund, som dömts till samfundsbot är skyldiga att betala brottsofferavgift. Samfundsböter döms ut främst för arbetarskyddsbrott. Brottsofferavgiften för juridiska personer är 800 euro.

Brottsofferavgiften påförs i samband med behandlingen av brottmålet utan prövning. Avgiften påförs också för sådana brott som inte behandlas i domstol. I dessa fall påförs avgiften av polisen eller åklagaren i samband med föreläggande av böter. Om ärendet behandlas i domstol, påförs brottsofferavgiften i samband med att domstolen dömer ut straffet. Ändring i beslutet som gäller avgiften får sökas endast i samband med att man söker ändring i det egentliga straffet.

Finansiering för brottsoffertjänster

Syftet med avgiften som tas ut av gärningsmännen är att stärka den statliga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer. Med beaktande av kostnaderna för att driva in avgifterna och de administrativa utgifterna beräknas att brottsofferavgiften årligen samlar in cirka 4,5 miljoner euro som kan användas för att producera stödtjänster för brottsoffer.

Finansiering riktas bland annat till Brottsofferjourens verksamhet och den nya stödtelefonen för offer för våld i nära relationer som Institutet för hälsa och välfärd håller på att inrätta. Såväl EU:s brottsofferdirektiv som Istanbulkonventionen förutsätter att det ordnas stödtjänster för brottsoffer.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, e-post: [email protected]

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen