Hoppa till innehåll
Media

Understöd enligt 31 § i samiska språklagen beviljats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2019 12.31
Nyhet

Justitieministeriet har beviljat understöd enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003) för år 2019. Understödet är avsett för täckande av sådana merkostnader som orsakats eller orsakas av tillämpningen av samiska språklagen efter den 1 januari 2019.

Understöd kan beviljas kommuner, församlingar och renbeteslag inom samernas hembygdsområde samt sådana enskilda som avses i 18 § i samiska språklagen för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför.

För detta ändamål har i år reserverats 150 000 euro av det anslag som under moment 25.01.50 i statsbudgeten anvisats till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi. Inom utsatt tid inkom sammanlagt 8 ansökan i vilka det ansöktes om totalt 242 509,29 euro i understöd.

Understöd beviljades för översättnings- och tolkningskostnader samt för merkostnader som orsakas av studier i samiska. Därtill beviljades understöd för beredning av en gemensam språkstrategi för samernas hembygdsområde. Understödsbeloppen som beviljades varierade mellan 700 och 74 000 euro. Eftersom understöd söktes betydligt mer än vad som stod till förfogande, kunde understöd inte beviljas för alla ändamål. Vid beslutsfattandet beaktades bland annat möjligheten att överföra oanvänt understöd från föregående år till att användas år 2019.

Justitieministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

Delägarlaget för Outakoski gemensamma vattenområde, 3 300 e
Utsjoki kommun, 24 000 e
Enare kommun, 38 000 e
Enare kommun, 74 000 e
Lapplands renbeteslag, 700 e
Enontekis kommun, 5 900 e
Sodankylä kommun, 1 800 e
Enare församling, 2 300 e

Sammanlagt 150 000 e

Ytterligare information: regeringssekreterare Maija Iles, tfn 02951 50038, [email protected].

Tillbaka till toppen