Hoppa till innehåll
Media

Samernas självbestämmanderätt och självstyrelse stärks

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.42
Pressmeddelande

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i sametingslagen. Propositionen syftar till att främja förverkligandet av samernas självbestämmanderätt samt till att förbättra ramarna för samernas språkliga och kulturella autonomi och för sametinget.

- I dag har ett viktigt lagförslag överlämnats till riksdagen. Genom denna reform ska Finland svara på kritiken som internationella organ som utövar tillsyn över de mänskliga rättigheterna framfört om kränkningar av samernas rättigheter. Genom reformen tryggas samernas grundläggande och mänskliga rättigheter fullt ut. Samtidigt säkerställer vi att samernas kultur hålls livskraftig , säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt Finlands grundlag har samerna språklig och kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde. Sametinget företräder samerna i de ärenden som hör till sametinget. Den nuvarande sametingslagen är från 1995 och föråldrad bland annat i fråga om bestämmelserna som gäller val. Finland har också fått kritik av de organ som övervakar FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för kränkning av samernas medborgerliga och politiska rättigheter.

Det mest brådskande målet med propositionen är att stärka samernas självbestämmanderätt och att förnya förutsättningarna för antecknande i vallängden. Samernas rätt att som urfolk själva bestämma om det egna självstyrelseorganets strukturer ska stärkas. I fortsättningen är det i vallängden endast fråga om rätten att rösta och rätten att ställa upp som kandidat i valet till sametinget, och inte om vem som ska betraktas som same. Bestämmelsen motsvarar i hög grad bestämmelsen om vallängden för sametinget i den nordiska samekonventionen från 2017. En självständig och oberoende besvärsnämnd ska vara första besvärsinstans i ärenden som gäller vallängden. Dessutom underlättas röstningen i sametingsvalet på olika sätt. 

Andra viktiga förslag:

  • Myndigheternas förhandlingsplikt stärks
  • Närmare bestämmelser om beaktandet av samernas rättigheter i myndigheternas verksamhet
  • Bestämmelsen om sametingets behörighet utvecklas och till paragrafen om lagens syfte fogas en hänvisning till samernas självbestämmanderätt
  • Tvåhundrafemtio röstberättigade samer avses i fortsättningen kunna lägga fram initiativ till sametinget i ärenden som hör till sametingets behörighet. 

Propositionen är en del av regeringsprogrammet för Sanna Marins regering och den har beretts i en kommitté som leds av justitieministeriet och i vilken även sametinget deltog. I och med propositionens genomförande överensstämmer den finska lagstiftningen med internationella människorättskonventioner och den beaktar utvecklingen som skett inom området för internationell rätt under de senaste årtiondena. Propositionen ska också sändas till sametinget för godkännande.

Lagarna avses träda i kraft år 2023, men de nya valbestämmelserna hinner ännu inte tillämpas på sametingsvalet 2023.

Propositionen godkändes i statsrådets almänna sammanträde med rösterna 11–3. Minister Kurvinen anmälde sin avvikande mening till propositionen. Ministrarna Lintilä och Kaikkonen instämde.

Ytterligare information: 
Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 293, [email protected]

Nyheten har kompletterats den 17.11.2022 kl. 16.52 med information om omröstningsresultatet.
Nyheten har kompletterats den 24.11.2022 kl. 15.47 med länkar till FN:s kommittéernas beslut i ärendet gällande sametingets vallängd

Tillbaka till toppen