Hoppa till innehåll
Media

I en utredning föreslås en administrativ sammanslagning av de fristående ämbetsverk som finns i anslutning till justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2019 13.23
Pressmeddelande

Vid justitieministeriet har det slutförts en utredning om en administrativ sammanslagning av ombudsmän och andra självständiga aktörer som är verksamma i anslutning till ministeriet. Genom att samla de administrativa uppgifterna skulle resurser i allt högre grad kunna styras till aktörernas arbete med innehållet.

I utredningen granskades dataombudsmannen, barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen, Olycksutredningscentralen och Europeiska institutet för kriminalpolitik Heuni.

Målet för utredningen var att utreda alternativ till en administrativ sammanslagning av funktionerna så att det inte äventyrar aktörernas självständiga ställning eller ändrar deras uppgifter. Utredningen utarbetades av vicehäradshövding Juhani Jokinen.

Enligt utredningen skulle en samordning av uppgifterna skapa synergifördelar och innebära att resurser kan riktas effektivare till varje fristående ämbetsverks primära uppgift. Genom ändringen skulle också de fristående ämbetsverkens självständighet och oberoende kunna stärkas. Dessutom skulle effektiviteten förbättras när den arbetstid som personalen och ledningen använder till stöduppgifter minskar.

I utredningen föreslås två alternativa modeller för sammanslagningen av förvaltningarna. I det första alternativet skulle dataskyddsmyndigheten ombildas till ett ämbetsverk, vars förvaltning även sköter andra fristående ämbetsverks administrativa uppgifter och stöduppgifter. I den andra modellen inrättas ett nytt ämbetsverk för justitieförvaltningen som sköter de fristående ämbetsverkens förvaltningsärenden.

Enligt utredningen är det motiverat att inrätta en dataskyddsmyndighet, om man lägger vikt vid behovet att ombilda dataskyddsmyndigheten till ett ämbetsverk, vilket arten av dess uppgifter och samhälleliga betydelse talar för. För att säkerställa opartiskhet och oberoende i fråga om de fristående ämbetsverkens inbördes tillsyn förutsätter modellen dock en exakt definition av behörigheten.

I modellen med ett separat ämbetsverk för justitieförvaltningen skulle ansvaret för beredning och beslutfattande i fråga om förvaltningsärenden enligt utredningen kunna ordnas överskådligare. Ämbetsverket för justitieförvaltningen skulle också bättre stödja opartiskheten i fråga om de fristående ämbetsverkens inbördes tillsyn.

I båda modellerna skulle räkenskapsverkens uppgifter överföras till det nya ämbetsverket, men ärenden som gäller tjänstekollektivavtal föreslås bli kvar hos justitieministeriet. De fristående ämbetsverken föreslås även i fortsättningen svara för sina egna kommunikationsuppgifter.

Utredningen har sänts på remiss, och utlåtande om utredningen kan lämnas via Utlåtande.fi fram till den 31 maj 2019.

Mer information:

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, [email protected]
Juhani Jokinen, utredare, tfn  050 3310641

Utredning om behovet att inrätta ett ämbetsverk för justitieförvaltningen (på finska)

Tillbaka till toppen