Hoppa till innehåll
Media

Rapport: Medborgarinitiativen har varit en framgång, men i fråga om behandlingen finns rum för förbättring

Utgivningsdatum 12.12.2016 14.03
Pressmeddelande

Åbo universitet har gjort en omfattande undersökning av användningen och konsekvenserna av olika deltagarformer för medborgare i Finland. Undersökningen visar att systemet för medborgarinitiativ har blivit mycket populärt inom en kort tid, eftersom till och med en tredjedel av de röstberättigade har undertecknat minst ett initiativ. Även om de flesta initiativen har förkastats i riksdagen, anser både forskare och medborgare att initiativsystemet är en möjlighet att stärka demokratin.

Användningen och konsekvenserna av medborgarnas olika deltagarformer kartläggs i undersökningen både på nationell och på lokal nivå. Medborgarinitiativen är det forum som används mest av de nationella deltagarforumen. Antalet användare som är politiskt aktiva är större än antalet användare i genomsnitt, men systemet nyttjas ofta även av sådana grupper som är politiskt marginaliserade, som t.ex. arbetslösa och ungdomar.

På hösten överskred antalet insamlade underteckningar i samband med medborgarinitiativ två miljoner. Hittills har det redan väckts över fem hundra initiativ, men underteckningarna är främst koncentrerade till vissa framgångsrika initiativ. Bakom initiativen finns traditionella organisationer, men även sådan ny medborgarverksamhet som man uttryckligen strävade efter genom initiativet. Möjligheten att väcka initiativ elektroniskt är internationellt sett exceptionell, och har lett till en diversifiering av gruppen av undertecknare och initiativtagare.

"Det är inte nödvändigtvis ett problem om ett initiativ inte får stort stöd, eftersom till och med ett litet antal underteckningar kan ge en tydlig signal till de som har väckt initiativet. I vilket fall som helst har initiativen helt tydligt bidragit till att lyfta fram sådana frågor i den politiska diskussionen som annars skulle ha blivit ouppmärksammade", säger Henrik Serup Christensen, akademiforskare vid Åbo Akademi.

Interaktion och insyn behövs

Initiativen har ofta diskuterats i medierna. Även om det endast är initiativet om den jämlika äktenskapslagen som godkänts i riksdagen, har en del initiativ bidragit till att försnabba ärendehanteringen i den önskade riktningen. Det tydligaste exemplet på detta är det regionala språkförsök som togs in i regeringsprogrammet efter att den tidigare riksdagen hade antagit klämmen vid dess behandling av medborgarinitiativet.

Trots vetskapen om initiativens öde, anser medborgarna att medborgarinitiativet är ett välkommet tillägg i den finländska demokratin. Nästan 80 procent anser att medborgarinitiativet har främjat demokratin i Finland.

"Vår rapport är tills vidare den mest omfattande översikten av demokratiska innovationer i Finland. Även om innovationerna är olika och används för olika ändamål, har vi kunnat konstatera att beslutsfattarna borde behandla medborgarnas insatser på ett mera interaktivt och öppet sätt. Detta skulle stärka demokratin, oberoende av om det gäller kommunen eller riksdagen", konstaterar professor Maija Setälä.

Rapporten "Demokratiska innovationer i Finland - Användning och effekter på lokal och nationell nivå" utarbetades i samband med statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2014. Rapporten har utarbetats av professor Maija Setälä, akademiforskare Henrik Serup Christensen, doktorand Maija Jäske och projektforskare Elias Laitinen.

Ytterligare information:
professor Maija Setälä, Åbo universitet, tfn 040 518 9445, e-post: maiset(atIutu.fi

Länkar

Rapporten: Demokratiska innovationer i Finland. Andvändning och effekter på lokal och nationell nivå (på finska)
Policy Brief (på finska)
Ytterligare information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Tillbaka till toppen