Hoppa till innehåll
Media

Strafflagens bestämmelser om organiserade kriminella sammanslutningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2014 10.34
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp har blivit klar med sitt förslag om att förenhetliga bestämmelserna om organiserade kriminella sammanslutningar. Arbetsgruppens beredning har varit ett led i genomförandet av regeringens strategi för bekämpning av organiserad brottslighet. Ett delmål har också varit att främja att olika myndigheter att har en enhetlig uppfattning om definitionen av organiserad brottslighet.

Arbetsgruppen föreslår att strafflagen förtydligas på så sätt att definitionen av en organiserad kriminell sammanslutning flyttas från straffbestämmelsen om deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet till bestämmelsen om straffskärpningsgrunder. I andra bestämmelser i strafflagen om organiserade kriminella sammanslutningar ska i fortsättningen hänvisas till denna bestämmelse.

Till följd av förändringen ska med organiserad kriminell sammanslutning i fortsättningen avses en strukturerad sammanslutning, inrättad för en viss tid, bestående av minst tre personer, som handlar i samförstånd för att begå brott. De brott till vilka här hänvisas är sådana brott för vilka det föreskrivna straffet är fängelse i minst fyra år samt hets mot folkgrupp och övergrepp i rättssak.

Enligt förslaget ska alla bestämmelser om organiserade kriminella sammanslutningar hänvisa till brott som begås som en del av verksamheten av en organiserad kriminell sammanslutning. Därmed avstår man från att använda det i vissa gällande bestämmelser förekommande uttrycket att begå brott som medlem i en kriminell sammanslutning.

Arbetsgruppens förslag medför inga beaktansvärda ändringar i fråga om området för straffbarhet eller strängheten av straffet för de olika brotten.

I betänkandet ingår inrikesministeriets och centralkriminalpolisens kompletterande utlåtande.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486, och
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningssekreterare Lauri Rautio, tfn 02951 50151

Tillbaka till toppen