Hoppa till innehåll
Media

Jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen till justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2014 10.34
Pressmeddelande -

Tjänsterna som jämställdhetsombudsman, barnombudsman och diskrimineringsombudsman och dessa ombudsmäns byråer ska samlas ihop så att de i fortsättningen är verksamma inom justitieministeriets förvaltningsområde. Enligt regeringens proposition som överlämnades till riksdagen i dag den 4 september ska reformen gälla även diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Propositionen hänför sig till regeringens proposition med förslag till ny diskrimineringslag som överlämnades till riksdagen i våras. Enligt denna proposition ska den nuvarande tjänsten som minoritetsombudsman ersättas med med en tjänst som diskrimineringsombudsman, vars behörighet ska vara mer vidsträckt än den nuvarande ombudsmannens behörighet. Därtill ska diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden slås samman. Iakttagandet av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska också i fortsättningen övervakas av jämställdhetsombudsmannen.

Enligt den nu aktuella propositionen ska ombudsmännen och den nya nämnden vara verksamma som självständiga och oberoende myndigheter inom justitieministeriets förvaltningsområde. Att samla ihop ombudsmännen skulle vara nyttigt med tanke på t.ex. kommunikationsverksamheten, myndigheternas möjligheter till inflytande samt samarbetet med intressentgrupperna.

Reformen skulle förbättra i synnerhet jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens möjligheter att samarbeta när det gäller deras tillsynsuppgifter. Till följd av reformen skulle små rättsskyddsorgans resurser kunna användas på ett effektivare sätt och man skulle få bättre möjligheter än för närvarande att ingripa när det förekommer diskriminering på flera grunder.

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden samt barnombudsmannen är för närvarande verksamma i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden, vilka övervakar att lagen om likabehandling iakttas, är verksamma i anslutning till inrikesministeriet.

Reformen avses träda i kraft vid ingången av år 2015 samtidigt med den nya diskrimineringslagen.

Ytterligare upplysningar:
direktör Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534, och
specialsakkunnig Timo Makkonen, tfn 02951 50230
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen