Hoppa till innehåll
Media

Valet av republikens president 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2017 10.36
Pressmeddelande

Republikens president utses genom direkt folkval som vid behov sker i två omgångar. Valets första omgång förrättas den 28 januari 2018.

Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna i den första omgången, förrättas en ny omgång på söndagen den 11 februari. Den andra omgången förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster vid den första omgången. Kandidaten som i den andra omgången har fått flest röster blir vald till republikens president. Presidentens ämbetsperiod är sex år.

Till Helsingfors valkretsnämnd lämnades åtta kandidatansökan. Valkretsnämnden lottar ut kandidatnumren den 18 december och upprättar en kandidatförteckning den 21 december. Under den eventuella andra omgången används samma kandidatnummer.

Varje finsk medborgare som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år har rätt att rösta i presidentval. Antalet röstberättigade vid et kommande valet är ca 4,5 miljoner.

Befolkningsregistercentralen skickar under december-januari en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta. I försändelsen finns två meddelandekort, ett för den första omgången och ett för den eventuella andra omgången. På meddelandekorten anges vallokalen där väljaren kan rösta på valdagen. I försändelsen finns dessutom en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets.

Identitetsbevis med till röstningen

Det går att rösta antingen på valdagen eller på förhand. Väljarna ska ha med sig ett identitetsbevis med foto vid röstningen.

På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges på meddelandekortet. Vallokalerna är öppna på valdagen mellan klockan 9 och 20.

På förhand är det möjligt att rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Förhandsröstningsperioden i hemlandet är den 17–23 januari. Vid den eventuella andra omgången är förhandsröstningsperioden i hemlandet den 31.1–6.2. En del av förhandsröstningsställena är öppna enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Förhandsröstningstiden utomlands är 17–20 januari och vid den eventuella andra omgången 31.1–3.2. Många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tidsperiod.  

Information om alla förhandsröstningsställen och deras öppettider finns på webbplatsen vaalit.fi. Information om förhandsröstningsställena ges från och med den 19 december också på justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771.

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 16 januari före klockan 16. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får under vissa förutsättningar rösta vid hemmaröstningen.

Information om val på över 20 språk

Justitieministeriet skickar tillsammans med Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf ett brev till cirka 50 000 unga som nu för första gången får rösta. I brevet uppmanas unga att använda sin rösträtt. Ett liknande brev skickas även till omkring 20 000 personer som fått finskt medborgarskap och därigenom rösträtt efter riksdagsvalet 2015.

På valwebbplatsen www.vaalit.fi finns information om presidentvalet på över 20 språk. Utöver finska, svenska, de samiska språken, teckenspråken, karelska och romani finns information även på albanska, arabiska, engelska, spanska, kinesiska, kurdiska (sorani), persiska, polska, franska, tyska, somaliska, thai, turkiska, ryska, vietnamesiska och estniska.

På justitieministeriets YouTube-kanal finns dessutom videoklipp om hur det går till att rösta. Ministeriet har publicerat lättlästa broschyrer om valet på finska och svenska. Valinformation riktas också till synskadade. Aktuell valinformation delas på vaalit.fi:s Twitter- och Facebook-konton.

Offentliggörandet av valresultatet

Det strävas efter att resultatet av förhandsröstningen blir klart i valkretsnämnderna på valkvällen före kl. 20. Det preliminära resultatet av röstningen på valdagen blir klart cirka klockan 22.

Helsingfors valkretsnämnd fastställer resultatet av det första valet på tisdagen den 30 januari efter klockan tio. Efter detta konstaterar justitieministeriet om det ska förrättas en ny omgång. Helsingfors valkretsnämnd fastställer resultatet av den eventuella andra omgången onsdagen den 14 februari. Republikens president tillträder sitt ämbete första dagen i den månad som följer efter valet. Presidentens ämbetsperiod kan därmed börja antingen vid ingången av februari eller mars.

De som ställt upp kandidater vid presidentvalet ska lämna in en redovisning om valfinansieringen till statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet har fastställts.

Information och resultat på webbplatsen www.vaalit.fi

Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider finns på webbplatsen vaalit.fi.

Information om kandidaterna och kandidatnumren publiceras den 21 december efter klockan 16.

Under förhandsröstningen uppdateras valwebbplatsens information om antalet förhandsröstande i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet med en timmes mellanrum (också under veckoslutet).

På valkvällen den 28 januari publiceras från och med klockan 20 i takt med att rösträkningen framskrider kandidaternas röstetal i hela landet, i valkretsarna, i kommunerna och i röstningsområdena. Resultatuppgifterna uppdateras under valkvällen med 5 minuters mellanrum. På måndagen den 29 januari publiceras resultatet av den preliminära rösträkningen även som nedladdningsbara filer.

De fastställda resultaten uppdateras på webbplatsen när kontrollräkningen har slutförts den 30 januari.

I den eventuella andra omgången publiceras resultatuppgifterna enligt motsvarande tidsplan.

Ytterligare upplysningar: Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, e-post [email protected]

Vaalit.fi

Vaalit.fi på Twitter

Vaalit.fi på Facebook

Videoklipp om val på YouTube

Tillbaka till toppen