Hoppa till innehåll
Media

Utlandsresor för terroristsyften kriminaliseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2016 13.48
Pressmeddelande

Det föreslås att resa i syfte att begå terroristbrott ska kriminaliseras. Straffet för resebrott föreslås vara antingen böter eller fängelse i högst två år. En regeringsproposition som gäller detta överlämnades till riksdagen den 2 juni.

Enligt propositionen ska en finsk medborgare, en person som är permanent bosatt i Finland eller som reser från Finland kunna dömas om han eller hon reser till en stat där han eller hon inte är medborgare eller permanent bosatt, för att begå ett terroristbrott där. Även försök till resebrott ska enligt förslaget vara straffbart.

Bestämmelserna i strafflagen om finansiering av terrorism ska enligt förslaget kompletteras så att finansiering av resebrott döms som finansiering av terrorism.

Bakom ändringsförslagen ligger en resolution av Förenta Nationernas säkerhetsråd som är direkt förpliktigande för FN:s medlemsstater. Syftet är att avvärja hotet av personer som reser utomlands för att begå terroristbrott.

Bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga informationsinhämtningsmetoder ska enligt förslaget ändras så att metoderna kan utnyttjas omfattande för att hindra, avslöja och utreda resebrott. När det gäller hemliga tvångsmedel och hemliga informationsinhämtningsmetoder som allvarligt ingriper i de grundläggande rättigheterna (t.ex. avlyssning av telekommunikation) är kravet ändå att gärningen är så allvarlig att den leder till fängelsestraff.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176,
e-post: fö[email protected]


Jari Lindström
Tillbaka till toppen