Hoppa till innehåll
Media

Tilläggsfinansiering till aktörer inom rättsvården och brottsförebyggande åtgärder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2023 14.15
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat statsbudgeten till riksdagen och fattat beslut om planen för de offentliga finanserna 2024–2027, som också innehåller ett beslut om ramarna för statsfinanserna. För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1,2 miljarder euro för nästa år.

De föreslagna anslagen har ökat med 96 miljoner euro jämfört med det innevarande året, när man räknar bort de årligen växlande valutgifterna. Tilläggsfinansiering föreslås bland annat för rättsvårdstjänster och myndigheternas funktionsförmåga, realiseringen av straffansvaret samt för brottsförebyggande åtgärder.

– Jag är nöjd över att denna regering säkerställer finansieringen för aktörerna inom rättssystemet. I enlighet med regeringsprogrammet innehåller rambeslutet ett tilläggsanslag för att trygga rättsvårdens verksamhetsförutsättningar. Anslaget svarar fullt ut på det finansieringsunderskott i förvaltningsområdets nuvarande uppgifter som konstaterades i redogörelsen för rättsvården som blev klar i höstas, säger justitieminister Leena Meri. 

Den årliga budgeten för justitieministeriets förvaltningsområde tryggar en fungerande rättsstat. För detta ändamål föreslås i budgetpropositionen för nästa år sammanlagt 30 miljoner euro för myndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde. Med detta tilläggsanslag för rättsvården stärks personalresurserna och därigenom förkortas köerna och behandlingstiderna. Av tilläggsanslaget är domstolarnas andel 19,4 miljoner euro, rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens 3,2 miljoner euro, Brottspåföljdsmyndighetens 3,6 miljoner euro och åklagarnas 2,4 miljoner euro. 

Under denna regeringsperiod ökas finansieringen för aktörerna inom rättsvården stegvis i enlighet med tidigare beslut och de tilläggssatsningar som det beslutats om i regeringsprogrammet så att tilläggsanslagen uppgår till 65 miljoner euro år 2025, 80 miljoner euro år 2026 och 75 miljoner euro år 2027.

Nästa år ordnas både presidentval och Europaparlamentsval, och cirka 43 miljoner euro föreslås för förrättandet av dem.

Kriminalpolitiken förnyas, straffen skärps

– Regeringen har förbundit sig att ta i bruk de medel som behövs för att målmedvetet bekämpa och minska ungdoms- och gängbrottsligheten. I enlighet med regeringsprogrammet genomför vi ett stort antal både hårda och mjuka åtgärder, konstaterar justitieminister Meri.

För genomförandet av regeringsprogrammet föreslås 1 miljon euro för brottsförebyggande åtgärder och 1 miljon euro för beredningen av en skärpt kriminalpolitik.

Brottspåföljdsmyndigheten anvisas 5 miljoner euro 2024 för planering av fängelseprojekt och uppdatering av säkerhetstekniken i fängelserna. Dessutom innehåller budgetpropositionen ett tilläggsanslag på 1 miljon euro för en höjning av antalet examensstuderande inom brottspåföljdsområdet. 

Statsbudgeten för 2024

Ytterligare information: 
Jonna Ijäs, specialmedarbetare, tfn 0295 150 189, [email protected]
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Sanna Appelberg, ledande sakkunnig, tfn 02951 50167, [email protected]

Tillbaka till toppen