Hoppa till innehåll
Media

Tillgång till rättshjälp för anhållna och häktade personer ska förbättras i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2014 13.54
Pressmeddelande -

Statsrådet har översänt till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till direktiv som gäller provisorisk rättshjälp för sådana brottsmisstänkta eller åtalade personer som är frihetsberövade, dvs. till exempel anhållna eller häktade. Syftet med direktivet är att fastställa gemensamma miniminormer om rätten till rättshjälp för att göra det lättare att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna.

Det föreslagna direktivet ska också tillämpas på rätten till rättshjälp i olika skeden av straffrättsliga förfaranden för sådana personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder. Provisorisk rättshjälp ska beviljas så snart som möjligt efter frihetsberövandet och under alla omständigheter innan några förhör äger rum.

Finlands lagstiftning innehåller motsvarande bestämmelser som förslaget till direktiv när det gäller rätten till rättshjälp för misstänkta, åtalade eller anhållna personer under det straffrättsliga förfarandet.

Statsrådet förhåller sig positivt till att man på unionsnivå skapar minimiregler när det gäller bl.a. processuella rättssäkerhetsgarantier för personer som är misstänkta eller åtalade. Detaljerna i förslaget kräver dock ytterligare överväganden.

Förslaget till direktiv utgör en del av kommissionens åtgärdspaket vars syfte är att stärka de rättssäkerhetsgarantier som hänför sig till straffrättsliga förfaranden. Behandlingen av förslaget har ännu inte inletts i rådets arbetsgrupp.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Kirta Heine, tfn 02951 50214
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen