Hoppa till innehåll
Media

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri otettu käyttöön SV

Utgivningsdatum 2.1.2017 16.05
Nyhet

Ett register över domares bindningar och bisysslor togs i bruk vid ingången av år 2017. I registret införs uppgifter om bindningar för domarna, sakkunnigledamöterna vid domstolarna och nämndemännen vid tingsrätten. Vidare ska man registrera uppgifter om de tillstånd för bisyssla som domarna och föredragandena har beviljats och inkomsterna från dessa bisysslor.

Registret över domares bindningar och bisysslor i bruk

Syftet med registerföringen är att tillgodose offentligheten för bindningar och bisysslor. Registret förvaltas av Rättsregistercentralen.

Domarna, sakkunnigledamöterna och nämndemännen vid domstolarna ska anmäla sina bindningar till registret. Uppgifterna om bisysslotillstånd ska registreras av de domstolar som har beviljat tillstånden.

Domarna och föredragandena ska också årligen ange vad de fått i inkomst från bisysslorna om inkomsterna sammanlagt är över 10 000 euro. I redogörelsen ska stå vilka bisysslor inkomsten hänför sig till. När det gäller andra bisysslor än skiljemannauppdrag ska även uppges vem som har betalat arvodet. Redogörelsen över arvoden ska lämnas senast vid utgången av maj kalenderåret efter det år som följer på inkomståret.

Alla har rätt att ta del av den offentliga informationen i registret över domares bindningar och bisysslor. Uppgifterna om en persons ekonomiska bindningar, såsom egendomar och skulder, är inte offentliga.

Uppgifter kan sökas på registrets webbsida med personens namn som sökkriterium. Registret finns på adressen https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/karajaoikeus-rekisterit . I registret finns ännu inte uppgifter om alla som är skyldiga att anmäla uppgifter till registret. Uppgifterna ska lämnas under år 2017.

Ytterligare information:

Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 02951 50458, Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, tfn 02951 50394, e-post: [email protected]


Länkar

Registret över domares bindningar och bisysslor

Tillbaka till toppen