Hoppa till innehåll
Media

Domstolsbehandlingen av asylbesvär ska bli snabbare - också förutsättningarna för att få rättshjälp ska ändras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2016 13.39
Pressmeddelande

Behandlingen av ärenden som gäller internationellt skydd ska effektiviseras på flera olika sätt. Lagförslaget som regeringen överlämnade till riksdagen i dag den 31 mars syftar till att skapa förutsättningar för att besvärsärenden som gäller internationellt skydd ska kunna behandlas snabbare och smidigare än förr. Ändringar föreslås också i omfattningen av rättshjälp till asylsökande och behörighetsvillkoren för biträdena som ger rättshjälp.

Genom de föreslagna ändringarna strävas det efter att öka verksamhetens effektivitet och att hålla arbetsbördan för domstolarna och för dem som ger rättshjälp samt statens kostnader under kontroll trots ökningen i antalet asylsökande. Samtidigt ska det dock ses till asylsökandenas rättsskydd kan tryggas. Också för den som söker internationellt skydd är det viktigt att få ett beslut i det egna ärendet så snabbt som möjligt.

Skyndsam behandling

Migrationsverkets asylbeslut får för närvarande överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från beslutet. Besvär över förvaltningsdomstolens beslut får anföras inom 30 dagar från beslutet, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Det föreslås att dessa tider förkortas så att besvärstiden hos förvaltningsdomstolen är 21 dagar från delfåendet av beslutet, och tiden för att anföra besvär och ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen är 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Både förvaltningsdomskolen och högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvärsärenden som gäller internationellt skydd i brådskande ordning. Förvaltningsdomstolen ska kunna avgöra ett besvärsärende som gäller internationellt skydd i en sammansättning med två domare, om inte ärendet på grund av sin natur kräver en sammansättning med tre domare. Också bestämmelserna om högsta förvaltningsdomstolens sammansättning vid avgörande ska preciseras så att ärenden som gäller förbud mot eller avbrytande av verkställighet kan avgöras av en domare.

Det föreslås att förutsättningarna för beviljande av besvärstillstånd ändras. Enligt förslaget ska tillstånd att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i utlänningsärenden kunna beviljas endast på den grunden att det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen, eller om det finns ett annat särskilt vägande skäl för beviljande av besvärstillstånd.

Nytt är att ett tidigare lagakraftvunnet avvisningsbeslut ska kunna verkställas, om den som saken gäller återkallar sina besvär och gör en ny asylansökan. På detta sätt vill man förebygga möjligheten att med hjälp av en ny ansökan fördröja verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet.

Möjligheten att ge in tilläggsutredning till domstolen ska begränsas så att förvaltningsdomstolen kan fastställa en tidsfrist efter vars utgång domstolen inte behöver beakta ny tilläggsutredning.

Rättshjälp ska ges i första hand av offentliga rättsbiträden

Förutsättningarna för att få rättshjälp ska ändras så att biträdets närvaro vid asylsamtalet ingår i rättshjälpen endast om det av särskilt vägande skäl är nödvändigt. I asylsamtalet, som tar i genomsnitt tre timmar, utreds den sökandes grunder för erhållande av internationellt skydd.

Annars ska en asylsökande ha rätt få rättshjälp vid behandlingen av sin sak enligt rättshjälpslagen. Före rättegången ska rättshjälp ges i första hand av offentliga rättsbiträden vid rättshjälpsbyråerna. Rättshjälpsbyrån kan ge uppdraget även till en privat jurist. I fortsättningen kan bara advokater och rättegångsbiträden med tillstånd förordnas till privata biträden i ärenden som gäller internationellt skydd.

Till biträdet ska i fortsättningen i stället för ersättning per timme kunna betalas ett skäligt arvode enligt ärende, dvs. en fast taxa för skötseln av uppdraget som biträde. Användningen av fasta taxor gör behandlingsprocessen snabbare och tydligare.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft redan under våren.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör, avdelningschef Sami Manninen, tfn 02951 50318, fö[email protected], projektchef Petri Saukko, tfn 050 520 9311, fö[email protected], och
i frågor som gäller rättshjälp: chefen för rättshjälps- och utsökningsenheten Merja Muilu, tfn 02951 50200, [email protected]

Tillbaka till toppen