Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår olika metoder för att lätta upp rättegångsförfaranden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2017 14.32
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet ger förslag på metoder som kan lätta upp rättegångsförfarandena i allmänna domstolar i såväl brottmål som tvistemål.

– Det bör regelbundet bedömas om domstolarnas processbestämmelser är aktuella för att man ska kunna garantera smidiga rättegångar. Genom att lätta upp rättsprocesserna säkerställer man en smidig rättsvård och ger domstolarna möjlighet att koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Om man i högre grad använder bl.a. videoförbindelse kan man effektivisera domstolarnas arbete och minska antalet resor för parterna i rättegångarna och därmed också minska rättegångskostnaderna, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

I dagens läge kan en sammansättning med en domare vid tingsrätten handlägga brott för vilka straffet är fängelse i högst två år. Enligt förslaget ska ett brottmål kunna handläggas i en sammansättning med en domare om det för den gärning som avses i åtalet kan dömas ut fängelse i högst fyra år. Ett brottmål ska också kunna handläggas i en sammansättning med en domare om det för den gärning som avses i åtalet kan dömas ut fängelse i mer än fyra men högst sex år och ingen av målsägandena eller svarandena anser att det är nödvändigt att handlägga ärendet i nämndemannasammansättning. Arbetsgruppens uppdrag handlade inte om att frångå eller ändra på systemet med nämndemän.

Även sammansättningarna vid hovrätten och högsta domstolen ska lättas upp i vissa mål.

Videoförbindelse tas mer allmänt i bruk

För att underlätta stämningen av personer som är svåra att nå föreslår arbetsgruppen att åklagaren kan bestämma att den misstänkte ska hållas kvar i polisens lokaler efter avslutad förundersökning i högst sex timmar med tanke på delgivningen av stämningen.

Det föreslås att den åtalades skyldighet att vara personligen närvarande vid huvudförhandlingen ska lindras. Att döma svaranden till fängelse ska inte längre förutsätta att svaranden har hörts personligen vid huvudförhandlingen. Det räcker att svaranden vid huvudförhandlingen företräds av ett ombud, ifall inte domstolen anser det vara nödvändigt att svaranden är närvarande. Även i fråga om en häktad svarande ska skyldigheten att vara närvarande vid huvudförhandlingen lindras. Domstolen kan bestämma att en häktad svarande inte behöver vara personligen närvarande under hela huvudförhandlingen.

Användningen av videoförbindelse i rättegångar ska utvidgas. Svaranden i ett brottmål ska också ha möjlighet att delta i en muntlig förhandling via videoförbindelse också i andra fall än när svaranden hörs i bevissyfte. Även åklagaren, den som är part i ett tvistemål och partens rättegångsbiträde eller rättegångsombud ska ha möjlighet att delta i en muntlig förhandling via videoförbindelse.

Arbetsgruppens betänkande sänds på remiss, och efter det fattas beslut om den fortsatta beredningen.

Ytterligare information:

Liisa Ojala, lagstiftningssekreterare, tfn 0295 150 156 (e-post: [email protected])

Arbetsgruppens betänkande: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-616-1 (på finska)

Tillbaka till toppen