Hoppa till innehåll
Media

Undersökning av olyckor görs tidsenlig genom en ny lag om säkerhetsutredning av olyckor vid ingången av juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2011 10.25
Pressmeddelande -

Lagstiftningen om utredning av olyckor och tillbud förnyas vid ingången av juni då en ny lag om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser ersätter den nuvarande lagen om undersökning av olyckor. Samtidigt uppfylls de krav som ställs i grundlagen och i internationella förpliktelser. Dessutom genomförs Europeiska unionens direktiv om utredning av sjöolyckor.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna på fredagen den 20 maj så att de träder i kraft den 1 juni.

I lagen föreskrivs i vilka situationer en säkerhetsutredning ska göras. En utredning ska göras om stora olyckor samt om de allvarligaste olyckorna och tillbuden i luftfarts-, spår- och sjötrafiken. Enligt prövning kan man också utreda tillbud till stora olyckor och i fortsättningen även andra olyckor eller tillbud.

Därtill kan en säkerhetsutredning också göras med anledning av sådana särskilt allvarliga och exceptionella händelser som inte är olyckor. Då fattas ett beslut om tillsättning av en utredningskommission av statsrådet, och kommissionen verkar i anslutning till justitieministeriet. Tidigare har sådana utredningar gjorts två gånger, dvs. på grund av skolskjutningarna 2007 och 2008, med stöd av en särskild lag.

Centralen för undersökning av olyckor, vars svenska namn ändras till Olycksutredningscentralen, svarar fortsättningsvis för utredning av olyckor och tillbud. Det stiftas en ny lag om utredning av olyckor och olyckstillbud inom militär luftfart. Militära luftfartsolyckor utreds av den militära luftfartsmyndigheten.

Dessutom klargörs medlemskap i utredningskommissioner och ställningen för utomstående experter. Utredarnas befogenheter, bl.a. rätten att få uppgifter, preciseras på det sätt som grundlagen förutsätter. En nyhet är att det blir möjligt att i en utredning få sådana identifieringsuppgifter om telekommunikation som är nödvändiga. I lagen ingår också en ny bestämmelse om när sekretessbelagda uppgifter som erhållits i en säkerhetsutredning får lämnas ut till andra myndigheter, till exempel till förundersöknings- och åklagarmyndigheten.

Enligt den nya lagen ska genomförandet av säkerhetsrekommendationerna som ingår i utredningsrapporterna följas noggrannare än hittills. Olycksutredningscentralen svarar för denna uppföljning. Rekommendationerna kan riktas direkt till exempel till myndigheter eller företag.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 09 1606 7761, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen