Hoppa till innehåll
Media

Utlåtandena om utkastet till lag om Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen har nu sammanställts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2022 14.35
Nyhet

Ett sammandrag av utlåtandena om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen och till lagar som har samband med den har färdigställts. Remissbehandlingen ägde rum mellan den 20 december 2021 och den 4 februari 2022. Justitieministeriet fick sammanlagt 27 utlåtanden om utkastet.

Förslagets mål fick stöd av nästan alla remissinstanser. Målet är att avyttra små självständiga myndigheter från justitieministeriet och att stärka deras administrativa tjänster och stödtjänster.

En stor del understödde den föreslagna organisationen som går ut på att sammanföra elva myndigheter till ett nytt verk och att inrätta en gemensam enhet för deras administrativa tjänster. Den föreslagna ämbetsverksmodellen sågs förbättra specialmyndigheternas oberoende i förhållande till ministeriet. I yttrandena betonades dock att de administrativa stödtjänsterna inte ska finansieras genom specialmyndigheternas lagstadgade verksamhet.

Remissvaren kommer att utvärderas och beaktas i den fortsatta beredningen. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen i april 2022, förutsatt att den ramfinansiering som krävs för projektet bekräftas.

Mer information: 
avdelningschef Tapio Laamanen, tfn 0295 150 290, [email protected]
regeringsråd Satu-Maaria Natunen, tfn 0295 150 456, [email protected]

Sammandrag av utlåtandena

Tillbaka till toppen