Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Att de språkliga rättigheterna tillgodoses i tjänster som upphandlas hos privata aktörer bör vara ett ovillkorligt krav

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 10.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utrett skyldigheterna enligt språklagen och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna när en privat aktör sköter offentliga uppgifter. Utredningen har gjorts av professor Kirsi Kuusikko från Lapplands universitet.

Det framkommer av utredningen att när tjänster upphandlas hos en privat tjänsteproducent ska tillhandahållandet av språklig service vara ett tydligt kriterium för upphandlingen i enlighet med förpliktelserna i språklagen för det offentliga samfund som anskaffar tjänsten. 

Den som ansvarar för upphandlingen ska också ha en helhetsbild av hur skyldigheterna enligt språklagen uppfylls när tjänsten tillhandahålls. Enligt professor Kirsi Kuusikko har myndigheterna försökt bland annat utarbeta olika språkliga serviceplaner för att skapa en övergripande uppfattning av den språkliga servicen.
 
- Även likabehandlingsplanerna skulle kunna utvecklas så att språkperspektivet tydligare utgör en del av styrningen av verksamheten. I en likabehandlingsplan skulle man till exempel närmare kunna definiera vilka kvalitativa krav språklagstiftningen ställer på verksamheten, konstaterar Kuusikko.

Grundlagsutskottet har bett regeringen bedöma hur de språkliga rättigheterna tillgodoses när offentliga förvaltningsuppgifter är utlagda på privata aktörer. Syftet med utredningen var att klarlägga eventuella tolkningsproblem i fråga om 25 § i språklagen och vad de beror på. 

Utredningen gjordes för att identifiera ett eventuellt behov av att revidera bestämmelsen och för att bestämmelsen lättare ska kunna tillämpas och följas upp när privata aktörer producerar tjänster. Målet var också att få mer information om hur 25 § i språklagen beaktas vid offentlig upphandling. 

I 25 § i språklagen (423/2003) finns bestämmelser om enskildas skyldighet att ge språklig service. I 25 § i språklagen föreskrivs det att när en offentlig förvaltningsuppgift genom lag eller med stöd av lag hör till en enskild, gäller för denne i uppdraget det som i språklagen sägs om myndigheter. Om en sådan uppgift uppdras åt en enskild med stöd av ett beslut, någon annan åtgärd av en myndighet eller ett avtal mellan myndigheten och den enskilde, ska myndigheten försäkra sig om att den enskilde i uppdraget ger sådan språklig service som förutsätts i språklagen. Myndigheten ska försäkra sig om detta också när den anförtror en enskild någon annan uppgift än en offentlig förvaltningsuppgift, om detta är nödvändigt för att upprätthålla den servicenivå som språklagen förutsätter.

Utredning: Språklagens 25 § och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna när enskilda sköter offentliga uppdra

Ytterligare upplysningar:
Kirsi Kuusikko, juris doktor, professor, tfn 041 543 9131, [email protected]
Linda Lindholm, specialsakkunnig, tfn 0295 150 051, [email protected]

Tillbaka till toppen