Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Behandlingen av summariska ärenden borde överföras från tingsrätterna till utsökningsmyndigheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2014 7.44
Pressmeddelande -

I en utredning föreslås att behandlingen av summariska tvistemål ska överföras från tingsrätterna till utsökningsmyndigheten. Med summariska tvistemål avses främst sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten kan avgöra i skriftligt förfarande. I samband med överföringen ska förfarandet för behandling av dessa ärenden förenklas och användningen av elektroniska tjänster utökas.

Utredningen gjordes på uppdrag av justitieministeriet av ledande häradsfogde Timo Heikkinen från utsökningsverket i Helsingfors och lagman Antti Savela från Kemi-Torneå tingsrätt.

- Att koncentrera behandlingen av summariska ärenden baserar sig på reformprogrammet för rättsvården. Syftet med programmet är att hitta den lämpligaste behandlingskedjan för varje ärende. Det är viktigt att tingsrätternas arbetsinsats riktas till sådana genuint tvistiga frågor där ett domstolsavgörande behövs, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon tog emot utredningsmännens förslag.

Ostridiga fordringsmål gäller i huvudsak smålån och obetalda räkningar. Antalet sådana ärenden har under de senaste åren ökat kraftigt. I cirka 80 procent av ostridiga fordringsmål är borgenären ett indrivningsföretag.

Vid tingsrätterna behandlas och avgörs summariska ärenden av tingssekreterare. Det summariska förfarandet baserar sig på gäldenärens passivitet, dvs. på att gäldenären inte bestrider borgenärens yrkande. Om svaranden bestrider ärendet, överförs det till en domare eller notarie för avgörande.

Enligt utredningsmännens förslag ska borgenären inte längre ansöka om ett tingsrättsbeslut om en ostridig fordran utan utsökningsmyndigheten ska svara för hela behandlingskedjan från början till slut. Utsökningsmyndigheten ska delge gäldenären borgenärens yrkande samt fastställa fordran och beloppet av räntan och de övriga kostnaderna. Utsökningsmyndigheten ska också förklara beslutet verkställbart. Före verkställigheten ska gäldenären ges tillfälle att frivilligt betala fordringen. Motsvarande förfarande tillämpas i Sverige.

Genom att reformera förfarandet och slopa överlappande arbete är det enligt utredningsmännen möjligt att effektivisera behandlingen av summariska ärenden och uppnå kostnadsinbesparingar. Det föreslagna förfarandet skulle vara snabbt och förmånligt både för borgenären och för gäldenären. Reformen äventyrar inte heller gäldenärens rättsskydd, eftersom gäldenären fortfarande skulle ha möjlighet att bestrida fordran eller ansöka om återvinning. I dessa fall skulle behandlingen av ärendet överföras till tingsrätten.

Utredningsmännen konstaterar att handläggningsavgiften hos utsökningsmyndigheten bör vara betydligt lägre än handläggningsavgiften hos tingsrätten. Detta skulle styra borgenärer till att använda utsökningsmyndighetens förfarande för fastställande av fordran i stället för tingsrättsbehandlingen.

Delgivning som ett vanligt brev skulle bli möjlig

Utredningsmännen föreslår att delgivningsförfarandet i samband med ostridiga fordringsmål ska förenklas. Gäldenären ska enligt förslaget delges stämningen eller en annan handling i första hand som ett vanligt brev, om fordrans kapital uppgår till högst 1000 euro. Också medborgarkontot ska kunna utnyttjas vid delgivningen.

De nuvarande delgivningssätten, dvs. telefondelgivning, stämningsmannadelgivning och delgivning per post mot mottagningsbevis, ska användas först i andra hand.

För delgivningar i ostridiga fordringsmål används för närvarande arbetsinsatsen av cirka 100 stämningsmän per år. Införande av möjligheten till delgivning per vanlig post skulle minska stämningsmäns arbetsmängd till uppskattningsvis hälften av den nuvarande arbetsmängden.

För att trygga gäldenärens rättsskydd trots att delgivningsförfarandet förenklas ska man enligt förslaget förlänga tidsfristen för återvinning från nuvarande en månad till tre månader. Därtill ska man skjuta upp den tidpunkt då en anteckning om betalningsstörning ska göras.

En del av tingsrätternas kanslipersonal till utsökningsväsendet

De lagstiftningsmässiga och datatekniska ändringarna som reformen kräver ska enligt utredningsmännens uppskattning kunna genomföras så att behandlingen av summariska ärenden kan överföras till utsökningsväsendet år 2017. Beslut om hur behandlingen av summariska ärenden i praktiken organiseras ska fattas av utsökningsväsendet.

I samband med reformen ska en del av den kanslipersonal som för närvarande sköter summariska ärenden vid tingsrätterna överföras till utsökningsmyndigheten. Stämningsmännen ska dock stanna kvar vid tingsrätterna för att sköta delgivningsuppgifterna i samband med brott- och tvistemål.

Den internationella verkställigheten av fordringar som fastställts av utsökningsmyndigheten ska under övergångsperioden tryggas genom att föreskriva om möjlighet för borgenären att föra sitt ärende till tingsrätten för behandling trots att det redan behandlats vid utsökningsverket. Borgenären ska svara för kostnaderna som föranleds av att samma ärende behandlas två gånger.

Ytterligare upplysningar:
ledande häradsfogde Timo Heikkinen, utsökningsverket i Helsingfors, tfn 02956 22610,
lagman Antti Savela, Kemi-Torneå tingsrätt, tfn 050 3020 633,
regeringsrådet Kari Liede, justitieministeriet, tfn 02951 50210

Tillbaka till toppen