Hoppa till innehåll
Media

Den förnyade tjänsten dinåsikt.fi främjar öppen förvaltning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2016 14.53
Pressmeddelande
Tjänsten dinasikt.fi som upprätthålls av justitieministeriet har förnyats. Med hjälp av dinåsikt.fi kan organisationer ge medborgarna möjlighet att delta i beredningen av ärenden. Användningen av tjänsten är gratis. På dinåsikt.fi kan medborgarna följa den offentliga förvaltningens projekt, delta i diskussionen om ärenden som är under beredning och påverka beslutsfattandet.
Gratis och lätt att använda

Såväl kommuner, ministerier, ämbetsverk och organisationer som enskilda medborgare kan använda dinasikt.fi gratis för att presentera sina projekt och samla in kommentarer om dem. För att öka tjänstens pålitlighet har den offentliga förvaltningens projekt dock skilts åt från andra projekt.

Den nya tjänsten är lättare att använda än den nuvarande tjänsten. De viktigaste funktionerna, det vill säga möjligheten att öppna diskussioner, genomföra enkäter och presentera pågående eller planerade projekt, har gjorts smidigare. För att sänka tröskeln för deltagande kräver användningen inte heller längre stark autentisering. Med hjälp av de nya organisationssidorna har man dessutom gjort organisationerna mer synliga i tjänsten.

Den nya tjänsten kommer att utvecklas under våren på basis av användarnas kommentarer. Därför önskas det att de som öppnar projekt eller deltar i diskussioner skickar sina kommentarer och utvecklingsförslag till tjänstens administratörer.

Elektroniskt verktyg som främjar dialogen mellan medborgarna och förvaltningen

Dinåsikt.fi är ett nyttigt verktyg såväl vid beredningen av beslutsfattandet som vid planeringen av olika projekt. Till exempel ministerierna, kommunerna och andra myndigheter kan använda tjänsten för att på ett interaktivt sätt samla in information och åsikter om olika ärenden som planeras eller håller på att beredas. I fråga om lagberedning gäller detta speciellt den förberedande och grundläggande beredningen samt den senare uppföljningen och utvärderingen.

I Finlex har det publicerats en ny anvisning om hörande vid författningsberedning där det redogörs för utnyttjande av elektroniska verktyg vid hörande av intressentgrupper och medborgare. Justitieministeriet kan vid behov stöda organisationerna i användningen och ibruktagandet av den förnyade tjänsten dinåsikt.fi och de andra demokratitjänsterna.

Den gamla tjänsten stängs i början av mars

Den nuvarande dinåsikt.fi stängs den 8 mars 2016, varefter justitieministeriet arkiverar innehållet i den gamla tjänsten. Projekt, diskussioner och enkäter som pågår i den nuvarande tjänsten överförs inte automatiskt till den nya tjänsten.

Ansvarspersonerna för projekten har informerats om att de kan kontakta justitieministeriet om de vill att projekten fortsätter i den nya tjänsten. Det är inte heller möjligt att använda de gamla användarnamnen i den nya tjänsten utan för att kunna logga in måste användarna registrera sig i den nya tjänsten och skapa ett nytt användarnamn.

Ytterligare upplysningar:
sakkunnig Sami Demirbas, tfn 02951 50233, kommunikationsplanerare Liisa Männistö, tfn 02951 50231, e-post: fö[email protected]

Användarstöd: otakantaa.om(at)om.fi

Dinåsikt.fi är en av justitieministeriets elektroniska demokratitjänster.

Jari Lindström
Tillbaka till toppen