Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om paketresor förbättrar konsumentskyddet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.37
Pressmeddelande

En ny lag om kombinerade resetjänster kommer att ersätta den nuvarande lagen om paketresor. I en regeringsproposition, som överlåtits till riksdagen i dag den 19 september, är målet att förbättra konsumentskyddet och göra det lättare att bjuda ut resetjänster över gränserna. Genom den nya lagen genomförs EU:s direktiv om paketresor.

Med paketresa avses en kombination av minst två olika typer av resetjänster som köps för samma resa. Enligt propositionen ska resetjänster vara förutom transport och inkvartering också uthyrning av bilar samt andra turisttjänster, såsom inträdesbiljetter till olika evenemang.

Lagens tillämpningsområde blir mera omfattande än det nuvarande. Den nya lagen ska utöver paketresor, som researrangören har sammanställt på förhand, gälla också t.ex. sådana paketresor som resenären själv sammanställer via näringsidkarens webbplatser genom att ingå separata avtal med olika tjänsteleverantörer förutsatt att resenären väljer de resetjänster han eller hon önskar innan han eller hon förbinder sig att betala dem.

Enligt propositionen ska en resenär ha rätt att frånträda ett paketreseavtal när som helst före resans början utan särskilda skäl. För närvarande har en resenär rätt att frånträda ett avtal endast i vissa fall, t.ex. på grund av sjukdom. Researrangören kan avkräva resenären en avbokningsavgift, som i vissa fall ska kunna vara större än i dagens läge.

Researrangörens informationsskyldigheter blir mera omfattande. Resenären ska ges detaljerade uppgifter om de resetjänster som bjuds ut och om andra omständigheter som sammanhänger med paketresan samt på ett formulär för standardinformation uppgifter om resenärens rättigheter som baserar sig på lag.

Enligt vad som föreslås ska resenären få större rättigheter i sådana fall där researrangörens prestation är felaktig. Nytt är t.ex. resenärens rätt att få en särskild ersättning för utebliven semesterglädje till följd av betydande fel. En dylik ersättning kan komma i fråga bl.a. om resenären insjuknar allvarligt till följd av måltidsservering som ingått i paketresan.

Bestämmelserna ska gälla flera tjänsteleverantörer än i dagens läge

Nytt är att en del av bestämmelserna i den nya lagen ska gälla också sammanlänkat researrangemang, där en näringsidkare hjälper resenären att ingå separata avtal med enskilda tjänsteleverantörer eller att av en annan näringsidkare skaffa sig kompletterande tilläggstjänster. För att det ska vara fråga om sammanlänkat researrangemang och inte en paketresa, ska varje tjänst väljas och betalas separat.

I och med de sammanlänkade researrangemangen omfattar bestämmelserna många flera leverantörer av resetjänster än i dagens läge. För sammanlänkat researrangemang ska gälla bl.a. särskilda informationsskyldigheter.

Propositionen har samband med en lag om leverantörer av kombinerade resetjänster som har beretts vid arbets- och näringsministeriet och som ersätter den nuvarande lagen om paketreserörelser. Regeringens proposition om nämnda lag överläts till riksdagen samtidigt med propositionen med förslag till lag om kombinerade resetjänster (arbets- och näringsministeriets pressmeddelande). 

Ytterligare information: 

specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen