Hoppa till innehåll
Media

Våld mot kvinnor ska bekämpas effektivare i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.24
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Statsrådet sände i dag förslaget till direktiv till riksdagen för kännedom.

Kommissionens direktivförslag från mars innehåller minimibestämmelser om kriminalisering av våldtäkt så att den baseras på avsaknad av samtycke, om kvinnlig könsstympning och om trakasserier på nätet. Direktivförslaget innehåller också bestämmelser om tillgång till rättsskydd för brottsoffer, tjänster för skydd av och stöd till brottsoffer, förebyggande av brott samt samordning och samarbete mellan olika aktörer. 

Syftet med direktivet är att uppnå målsättningarna för Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen) som hör till EU:s behörighet genom att komplettera den gällande EU-lagstiftningen och medlemsstaternas nationella lagstiftning på de områden som omfattas av konventionen.

Statsrådet anser att effektiva åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer är viktiga och förhåller sig i princip positivt till direktivförslagets mål. 

Enligt statsrådet bör detaljerna i förslagen dock ännu bedömas vid förhandlingarna och man bör se till att regleringen är ändamålsenlig och att den samordnas med det nationella systemet. Om skyldigheterna enligt direktivförslaget genomförs kan det bedömas att de förutsätter ändringar i den nationella lagstiftningen och tjänsterna.

Ytterligare information:                                                                                                                     Sami Kiriakos, lagstiftningsråd (straffrätt), tfn 0295 150 054, [email protected]                   Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd (offrens rättsskydd), tfn 295 150 438, [email protected] Katja Repo, specialsakkunnig (stöd till offer), tfn 295 150 085, [email protected]                

valtioneuvosto.fi/sv/beslut

Tillbaka till toppen