Hoppa till innehåll
Media

Vattenlagens bestämmelser om nyttjanderätt revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2017 13.18
Pressmeddelande

Vattenlagens bestämmelser om expropriation och nyttjanderätt revideras. Genom ändringarna fås vattenlagen att överensstämma med grundlagen så att den s.k. fullmaktslagen, som i tiden stiftades i form av en undantagslag, kan upphävas. Avsikten är att lagändringen stadfästs vid presidentföredragningen den 8 september. Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2018.

En av de mest betydande ändringarna i lagreformen är att en förutsättning för expropriation och sådant upplåtande av nyttjanderätt där verkningarna kan jämställas med expropriation är att vattenhushållningsprojektet är påkallat av ett allmänt behov. Ett projekt som är påkallat av ett allmänt behov kan t.ex. hänföra sig till tryggande av energiförsörjning, vattentjänster eller transportförbindelser, främjande av naturskydd eller beredskap inför extrema väder- och vattenförhållanden.

Största delen av vattenhushållningsprojekten berörs inte av lagreformen. Ändringarna kan dock göra det svårare att genomföra sådana projekt för höjning av medelvattenståndet och för att bygga mindre vattenkraftverk som kräver upplåtande av en nyttjanderätt jämställbar med expropriation och som inte uppfyller kravet på allmänt behov.

Allt fler projekt överförs från tillståndsförfarande till anmälningsförfarande

Det blir ändringar också när det gäller vilka projekt som är tillståndspliktiga i framtiden. I fortsättningen ska det inte längre nödvändigtvis krävas tillstånd för att placera olika slags vatten- och avloppsrör samt bl.a. kraftledningar under en älv eller bäck. I fortsättningen räcker det med en anmälan om projektet till vattenområdets ägare och till myndigheterna.

Uppskattningsvis 50 projekt som gäller anläggande av en ledning under en farled kommer att överföras från tillståndsförfarande till anmälningsförfarande per år, dvs. över hälften av projekten. Vissa projekt kan fortfarande kräva tillstånd t.ex. på grund av de konsekvenser de har för miljön. Behovet av tillstånd bedöms av myndigheten på basis av anmälan. Att anlägga rör och ledningar inom sjö- och havsområden fordrar tillstånd också i framtiden.

Närmare upplysningar: lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584, e-post: fö[email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Information om projektet

Tillbaka till toppen