Bloggar (Blogg)

Venla Roth och Ilona Sekiguchi: Det finns en vilja i de nordiska länderna att fördjupa samarbetet mot människohandel

Publiceringsdatum 22.12.2021 10.13 Blogg JM

fi | sv 

Brett stöd för ett intensivare samarbete

Arbetet mot människohandel har ett starkt politiskt stöd i Finland, vilket också syns i Finlands initiativ i det internationella samarbetet. Under ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet är bekämpningen av människohandel en av Finlands prioriteringar.

Arbetet mot människohandel i de nordiska länderna var huvudtemat för det nordiska justitieministermötet i juni 2021, och på Finlands initiativ slöts en överenskommelse om att utreda behoven av samarbete.

Vid mötet gav justitieministrarna tjänstemannakommittén för rättsliga frågor i uppdrag att utreda vilka behoven av samarbete mot människohandel är i Norden och hur ministerrådet kan stödja samarbetet mellan länderna. Utifrån utredningarna kan justitieministrarna fatta beslut om eventuella åtgärder vid mötet nästa år.

Resultaten av en enkätundersökning som de nordiska länderna lät göra 2021 stöder gemensamma åtgärder i de nordiska länderna för att bekämpa brottslighet. Av de 3 400 personer som svarade på enkäten ansåg 45 procent att bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet är det viktigaste temat för det nordiska samarbetet.

Seminarium för att dela bästa praxis och kartlägga behoven av samarbete

För att främja samarbetet och inhämta information om behoven av samarbete ordnar Finland den 18 november 2021 i egenskap av ordförande för Nordiska ministerrådet ett seminarium om bästa praxis i de nordiska länderna i arbetet mot människohandel. Under seminariet samlas de myndigheter som arbetar mot människohandel och civilsamhällesaktörer från olika nordiska länder för att dela med sig av sitt kunnande och komma med idéer om hur samarbetet kan stärkas.

Vid seminariet kan experterna inom arbetet mot människohandel lära sig av varandra genom att dela med sig av bästa praxis. Arbetssättet är praktiskt orienterat. Olika former av människohandel, de olika skedena i genomförandet av straffansvaret samt hjälpen till offren behandlas på ett mångsidigt sätt och olika teman behandlas i parallella workshoppar.

I seminariet deltar på plats ungefär 90 experter från de olika nordiska länderna och från olika internationella organisationer, till exempel Internationella rådet för överlevande från människohandel ISTAC (International Survivors of Trafficking Advisory Council), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och Östersjöstaternas råd CBSS (Council of The Baltic Sea States).

Evenemanget öppnas av justitieminister Anna-Maja Henriksson och inrikesminister Maria Ohisalo. Utrikesminister Pekka Haavisto står värd för seminariets kvällsevenemang. Talare är EU:s samordnare för arbetet mot människohandel Diane Schmitt, medlemmen av det Internationella rådet för överlevande från människohandel ISTAC Itohan Okundaye och experter från de nordiska länderna.

De delar av seminariet som strömmas över nätet når över 190 distansdeltagare i de nordiska länderna, Baltikum och på annat håll.

Olika sätt att förbättra det nordiska samarbetet behandlas också vid två sidoevenemang som ordnas den 17 november 2021. Det ena evenemanget ordnas av hjälpsystemet för offer för människohandel och det andra av polisinrättningen i Helsingfors. Slutsatserna och förslagen från seminariet och sidoevenemangen kommer att utnyttjas i den utredning som kartlägger samarbetsbehoven för de nordiska justitieministrarna.

Nordiska experter vill ha ett mer bestående samarbete

För att utreda behoven av samarbete har vi också intervjuat experter från olika nordiska länder i arbetet mot människohandel. Av intervjuerna har det framgått att det finns ett tydligt behov av ett mera strukturerat samarbete i de nordiska länderna. En förhoppning är att samarbetet ska innehålla permanenta strukturer som garanterar kontinuitet och flexibilitet som gör det möjligt att ingripa i föränderliga former av människohandel. Experterna fäster uppmärksamhet till exempel vid bekämpningen av det ökande utnyttjandet på webben.

Det finns behov både av samarbete mellan samordnarna för arbetet mot människohandel och av förbindelser och informationsutbyte mellan aktörer på operativ nivå.

Stödet från Nordiska ministerrådet anses vara mycket viktigt. Det är nödvändigt att ministerrådet medverkar för att arbetet mot människohandel ska ha en viktig roll i agendan för samarbetet mellan länderna och för att konkreta åtgärder ska bli möjliga med ekonomiskt stöd.

Samarbetet bör komplettera det internationella samarbete som redan nu bedrivs i länderna inom ramen för olika organisationer. Tack vare samhällsstrukturer som på många sätt liknar varandra har de nordiska länderna många möjligheter att fördjupa samarbetet.

En effektiv bekämpning av människohandel förutsätter en stark politisk vision och att hela samhället förbinder sig till att främja målen. I de nordiska länderna råder det nu en situation där samarbetet över gränserna kan stärkas för att bekämpa och förebygga människohandel.

------------------

Venla Roth, juris doktor, är statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel vid justitieministeriet.

Ilona Sekiguchi arbetar som projektkoordinator vid enheten för EU-ärenden och internationella frågor vid justitieministeriets stab.