Utvärdering av Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstruktur

Utvärdering av Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstruktur

OM007:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Justitieministeriet har tillsatt ett lagberedningsprojekt för att kartlägga de behov av ändringar i lagen och i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten samt i vissa andra författningar som projektet för att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstruktur förutsätter samt för att bereda föreslagen till ändringar i form av en regeringsproposition.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM007:00/2020

Ärendenummer VN/19068/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 26.8.2020 – 31.8.2021

Datum för tillsättande 26.8.2020

Lagberedning

RP till lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa andra lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 8/2022

I propositionen föreslås det att Brottspåföljdsmyndighetens organisation ska utvecklas genom ändringar i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten och i lagarna om verkställighet av påföljder.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonAnne Hartoneva, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Arbetsgruppens mandatperiod är 25.8.2020–28.2.2021. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen vecka 5/2021.

Sammandrag

Justitieministeriet har tillsatt ett lagberedningsprojekt för att kartlägga de behov av ändringar i lagen och i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten samt i vissa andra författningar som projektet för att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstruktur förutsätter samt för att bereda föreslagen till ändringar i form av en regeringsproposition.

Utgångspunkter

I projektet bedöms de ändringar i verksamhet och verksamhetssätt samt organisationsstrukturer och ledningssystem som åtgärderna enligt Brottspåföljdsmyndighetens strategi förutsätter. I bedömningen beaktas de rekommendationer som lyfts fram vid tidigare externa utvärderingar.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.