Regeringens proposition om lag om ombudsman för äldreomsorgen

OM009:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en tjänst som ombudsman för äldreomsorgen inrättas.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM009:00/2020

Ärendenummer VN/549/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid – 19.8.2021

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett rättvist, jämlik och inkluderande Finland

Tavoite Äldreanpassningen främjas

Lagberedning

RP om lag om ombudsman för äldreomsorgen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 39/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 19/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 113/2021

En tjänst som ombudsman för äldreomsorgen kommer att inrättas.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 078
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att förbättra de äldres ställning och främja de äldres rättigheter genom att inrätta en uppgift och funktion som äldreombudsman.

Propositionens syfte är att inrätta en självständig och oberoende myndighet, som bevakar de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter i vid mening i alla sektorer av samhället och för fram sina iakttagelser och de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet.

Sammandrag

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en tjänst som ombudsman för äldreomsorgen inrättas.

Utgångspunkter

De äldre är en växande befolkningsgrupp i Finland. De äldre är också en väldigt heterogen grupp, och vilka utmaningar de äldre möter beror utom på åldern också på flera andra faktorer, såsom hälsotillstånd, funktionsförmåga, ekonomisk situation, boendeort och härkomst eller minoritetsställning i övrigt. De utmaningar som följer med åldrandet och som de äldre möter berör ett vitt spektrum av samhällsområden. Av de skäl som nämns ovan förutsätter bevakningen av de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter en omfattande och mångsidig sakkunskap och en djup förtrogenhet. Därför kan det anses motiverat att inrätta en myndighet som bevakar de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter på ett sätt om omfattar alla samhällssektorer, sammanställer information från olika instanser och lyfter fram de fenomen och missförhållanden den identifierat samt de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.