Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten

OM017:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Brottspåföljdsmyndighetens organisation ska ses över bland annat i syfte att öka enhetlig-heten när det gäller att verkställa påföljder och utveckla ledningssystemet. Riksdagen har antagit lagstiftningen om reformen den 18 februari 2022. Nu bereds och utfärdas en stats-rådsförordning om reformen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM017:00/2022

Ärendenummer VN/5557/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 21.2.2022 – 13.4.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 290/2022

Kontaktperson
Anne Hartoneva, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 344
[email protected]

Mål och resultat

Avsikten är att åstadkomma mer detaljerade bestämmelser än lagstiftningen om Brottspå-följdsmyndighetens organisationsreform, bland annat om organen i den nya organisationen och organens uppgifter, beslutanderätten, tjänstemännen i ledande uppgifter och särskilda behörighetsvillkor för tjänstemännen.

Sammandrag

Brottspåföljdsmyndighetens organisation ska ses över bland annat i syfte att öka enhetlig-heten när det gäller att verkställa påföljder och utveckla ledningssystemet. Riksdagen har antagit lagstiftningen om reformen den 18 februari 2022. Nu bereds och utfärdas en stats-rådsförordning om reformen.

Utgångspunkter

Lagstiftningen om Brottspåföljdsmyndighetens organisationsreform behöver preciseras ge-nom bestämmelser i en statsrådsförordning.