Kriminalisering av missbruk av inflytande

OM021:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Kriminaliseringen av missbruk av inflytande kompletterar det straffrättsliga skyddet mot korruption.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM021:00/2022

Ärendenummer VN/9873/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Leena Mäkipää, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 082
[email protected]

Utgångspunkter

Riksdagen godkände 2002 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption (ETS 173, FördrS 108/2002). Samtidigt godkände riksdagen en reservation i konventionen som gäller omfattningen av kriminaliseringen av missbruk av inflytande i artikel 12 i konventionen. Giltighetstiden för reservationen har senare förlängts.

Europarådets organ mot korruption GRECO rekommenderade 2007 att Finland överväger kriminalisering av missbruk av inflytande. Enligt den kläm som riksdagen lade fram (RSv 373/2010 rd) ska regeringen snabbt bereda ett förslag till lagstiftning om kriminalisering av missbruk av inflytande. Efter detta har frågan beretts vid justitieministeriet och i ministeriets arbetsgrupp.

Information om de tidigare beredningsfaserna finns att få i justitieministeriets projektportal (Behov av ändringar i bestämmelserna om mutbrott, OM010:00/2014). Enligt lagutskottets utlåtande LaUU 6/2020 rd ska den fortsatta beredningen av lagstiftningsförslaget och överlämnandet av förslaget till riksdagen påskyndas.

Mer om ämnet